Чрез Плана за възстановяване да бъде създадена цялостна образователна програма по кръгова икономика и устойчиво развитие

Това е едно от исканията в поредно отворено писмо на инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации "За зелен рестарт".


От МOVE.BG, публикувана на 21 януари 2021

Необходима е спешна ревизия на проекта на правителството за Национален план за възстановяване с цел осигуряване на устойчиво иновативно икономическо развитие по стандартите на XXI век и запазване на природните ресурси на България. Затова настоява в поредно отворено писмо Коалицията от граждански организации "За зелен рестарт", в която влизат MOVE.BG, WWF България, "Грийнпийс"-България и "Институт Кръгова Икономика". Коалицията излезе със специално Становище по повод липсата на яснота вече почти два месеца относно подбора на направените предложения по време на обществената консултация на Плана. Въпреки неколкократните призиви на "За зелен рестарт" за създаване на ясен механизъм за селекция и оценка на отправените идеи, такъв все още няма публично обявен. Като знак на добра воля и за да подпомогнат този важен за България процес, експертите на "За зелен рестарт" избраха от всички свои над 160 предложения пет ключови приоритета по направленията на експертиза на организациите в Коалицията: иновации и стартъп развитие, кръгова икономика, климат, енергия, биоразнообразие и земеделие. 

В направление "Кръгова икономика" в писмото е разработен приоритетът за създаване цялостна и интегрална образователна програма по кръгова икономика и устойчиво развитие - подход, който към момента липсва в България, в резултат на което ключови аспекти от устойчивото развитие и кръговата икономика остават неразбрани и подценени. Този приоритет стъпва на представени над 30 предложения от експерти от сферата на кръговата икономика у нас - те бяха генерирани през юли 2020, когато Коалицията събра над 50 от водещите български специалисти и когато все още нямаше никаква информация за Плана; както и през ноември, когато над 10 водещи експерти обсъдиха представения от правителството проект и дадоха конкретни препоръки по него.

Какви са причините за приоритизиране на образованието и информираността по отношение на зеленото развитие?

Основен инструмент за постигане на зелената трансформация в ЕС е достигането до възможно най-широка аудитория относно социално-икономическите и екологични проблеми, пред които сме изправени, както и средствата за тяхното решаване. Образованието в сферите на устойчивото и регенеративно развитие и кръговата икономика е ключов приоритет в “Плана на дейстиве за кръгова икономика”, който е основен стълб на “Европейския зелен пакт” (Зелената сделка). 

У нас се наблюдава цялостен недостиг на информация в обществото по тези теми. В медийното пространство материалите, свързани със зеленото икономическо развитие, са силно ограничени. В образователните програми в училища и университети също липсва адекватно отражение на тези основополагащи за бъдещото развитие на ЕС приоритети. Системният интегриран подход спрямо обучението/преквалификацията на настоящи и бъдещи кадри, нужни за зеленото бъдеще на страната, остава на заден план.

В контрапункт на ситуацията у нас, в редица държави от ЕС се наблюдава точно обратното. Например, Финландия е в процес на поетапно включване в учебната програма за всички образователни нива на принципите на регенеративното развитие и кръговата икономика. Нуждата от адекватно обучение на кадри, отговарящи на бъдещите нужди на бизнеса, администрацията, и неправителствения сектор е ключов приоритет и за редица други държави като Ирландия , ДанияАвстрия.

Въвеждането на образователни програми и финансирането на информационни кампании по темите на кръговата икономика и зеленото развитие, може да доведе до многоизмерни ползи. Например, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и постигане на редица от целите на ООН за устойчиво развитие (UN SDGs), като например: Цел 3: Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за всички във всички възрасти; Цел 4: Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот; Цел 7: Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички; Цел 9: Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите, и др. 

Какво е необходимо, за да се реализира тази цел?

В националния план за възстановяване и устойчивост “Следващо поколение ЕС” е необходимо да бъдат заложени следните инструменти за постигане на информираност и повишаване на нивото на образованост по темите на устойчивото развитие, и в частност кръговата икономика: 

 • Образование от най-ранна възраст (детски градини, училища)

Запознаването на децата с отражението на човешката дейност, и в частност културата на потребление, върху околната среда. В детските градини и в началния образователен етап, подобно обучение е разпознато най-добре под формата на практически упражнения и игрови модели. На прогимназиално и гимназиално ниво се наблюдава прогресивно развитие в абстрактното мислене на учениците и те са в състояние да възприемат комбинация от теоретично и практично знание. На тези образователни нива биха могли да се разглеждат конкретни добри примери за кръгови модели, както интерактивни упражнения за подобряване на съществуващи бизнес модели.

 • Университетски курсове и програми

Разработване на учебни материали, в съответствие с нуждите на предлаганите от висшите учебни институции у нас специалности (инженерни, хуманитарни, икономически, природни науки, и др.), с цел осъвременяване на съществуващите учебни програми и интегриране на концепциите за зелено развитие. Създаване на специализирани учебни програми за устойчиво развитие и кръгова икономика, фокусирани не само над икономическите, но и над социалните, културните, и екологичните ползи.

 • Професионално обучение, преквалификация, учене през целия живот

Разработване и финансиране на богата палитра от професионални обучения, включително такива, насочени към ръководен персонал, за придобиване на умения, необходими за прехода към зелена и въглеродонеутрална икономика. Преквалифициране на кадри за зелени работни места с главен фокус върху регионите, зависими от въгледобивната индустрия. Създаване на образователна платформа с курсове по темите на устойчиво развитие и кръгова икономика, отговарящи на нуждите на различните икономически отрасли. Интегриране на образователната платформа със съществуващите инструменти на бюрата по труда за професионално развитие. Създаване на възможности за реализация на безработни в пилотни програми на местно ниво - връзка с общински проекти, бюра по труда, местни бизнеси.

 • Информационни кампании, чрез медийни програми, публикации, събития и семинари

Финансиране на PR и медийни кампании, насочени към информиране и ангажиране на широката общественост и повишаване на доверието между потребител и производител (местна продукция, органично земеделие, и др.). Кампании за повишаване информираността на бизнеса за ползите от кръговата икономика. 

 • Създаване на институционална ангажираност на национално и местно ниво.

Обучение на персонал на общини и кметства. Финансиране на местни и регионални зелени инициативи, пилотни проекти в сферата на кръговата икономика.

За ефективното реализиране на поставения приоритет, препоръчваме следните срокове на изпълнение: 

 • Дефиниране на ясни критерии за оценяване на проектите за разработване и интегриране на ново учебно съдържание по темите на зеленото развитие, които да бъдат периодично преразглеждани и актуализирани в съответствие с българските и европейските директиви, както и новостите в тази сфера: 2021
 • Разработване и интегриране на учебно съдържание с предимно практическа и игрова насоченост по темите на зеленото развитие за детски градини и начален етап: 2021 2022
 • Разработване и интегриране на учебно съдържание, включващо теоретична и практическа част по темите на зеленото развитие за етапи прогимназия и гимназия (съобразено с профила на съответната гимназия): 2021 - 2023
 • Разработване и интегриране на учебно съдържание, включващо теоретична и практическа част по темите на зеленото развитие за висшите учебни заведения (съобразено с профила на съответната специалност): 2021 - 2023
 • Разработване на цялостна програма за въвеждане и утвърждаване на концепцията за зелено развитие и кръгова икономика, насочена към ръководен и оперативен общински персонал: 2021 - 2022
 • Разработване на механизми за финансиране на PR и медийни кампании насочени към широката общественост, както и такива за повишаване информираността на бизнеса за ползите от зеленото развитие и кръговата икономика: 2021.

Прочетете цялото Становище на Коалиция "За зелен рестарт" тук.

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика