Клубни Общи Условия


Общи условия за използването на услугите Club by MOVE.BG

Публикувани на 01/09/2020

Обхват

 1. Настоящото споразумение урежда общите условия за закупуване и използване на услугите CLUB by MOVE.BG, достъпни на https://move.bg/club, предоставяни от МожеБГ“ ЕООД, ЕИК: 203757427, с адрес: гр. София, ул. „Цар Освободител“ №10, ет.3, (наричано по-долу за краткост „МожеБГ“), от една страна, и всяко трето лице – потребител на интернет страницата, наричани по-долу „Потребител”.
 2. Регистрацията, закупуването и използването по всякакъв начин на услугите и ресурсите на уебсайта https://move.bg/club изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия.

Дефиниции

a) Общи условия/ОУ – условията, уреждащи отношенията между посетители и потребители на Уебсайта, от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта, разглеждането и използването на предоставяните услуги и ресурси

b) Уебсайт - обособено пространство в интернет с уеб адрес

c) Администратор/Ние – МожеБГ“ ЕООД, ЕИК: 203757427, с адрес: гр. София, ул. „Цар Освободител“ №10, ет.3, което управлява и поддържа Уебсайта и Услугите, предоставяни чрез него

d) Потребител/Вие – всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице или юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта, разглежда и/или използва предлаганите Услуги

e) Услуги/Абонамент/Абонаментни услуги - всички услуги, ресурси и функционалности, предоставени от Администратора чрез функционалностите на Уебсайта след заявяването за членство в CLUB by MOVE.BG

 1. С настоящите Общи условия се определят общите правила за закупуване и използване на услугите, достъпни на уеб адрес https://move.bg/club.
 2. Администраторът си запазва правото да променя ОУ на Уебсайта по всяко време. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в уебсайта. При несъгласие с актуалната версия на ОУ, Потребителят не следва да използва Уебсайта и има право да поиска от Администратора изтриване на профила му.
 3. Администраторът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта.

Характеристика на Услугите

 1. Услугите, предоставяни на Потребителя в Уебсайта имат следния предмет: достъп до дигиталните услуги на виртуалната общност на CLUB by MOVE.BG. Те включват, но не се изчерпват до, дигитално съдържание, достъп до анкети, онлайн и/или физически конференции, лекции, семинари, дискусии и други информационни и образователни събития и др.Администраторът предлага услугите в отделно обособено абонаментни пакети. Последните са подробно описани в чл. 7
 2. МОЖЕ.БГ предоставя достъпът до услугите в следните категории пакети:

7.1Членство като SEEKER Ви дава достъп до: Мрежа от новатори и двигатели на промяна, които си сътрудничат по градивни проекти; Дигитална платформа, която свързва членовете на клуба; Бюлетин за тези, за които утре е днес.

7.2 Членство като CREATOR Ви дава достъп до: Мрежа от новатори и двигатели на промяна, които си сътрудничат по градивни проекти; Дигитална платформа, която свързва членовете на клуба; Бюлетин за тези, за които утре е днес; Бар и креативна зона(2 часа/месечно); Споделено работно пространство(10 часа/месечно); Специални месечни клубни формати; 15% отстъпка за Уъркшоп веднъж на всеки месец; 15% отстъпка за лекции от доказани експерти с ексклузивно съдържание; Менторство 1 сесия на всеки три месеца. Месечната цена(месечен принос) за този пакет услуги е 25 лева или 250 лева за всяка година членство(годишен принос).

7.3 Членство като FABRICATOR Ви дава достъп до: Мрежа от новатори и двигатели на промяна, които си сътрудничат по градивни проекти; Дигитална платформа, която свързва членовете на клуба; Бюлетин за тези, за които утре е днес; Бар и креативна зона(4 часа/месечно); Споделено работно пространство(20 часа/месечно); Специални месечни клубни формати; 30% отстъпка за Уъркшоп веднъж на всеки месец; 30% отстъпка за лекции от доказани експерти с ексклузивно съдържание; Менторство 1 сесия месечно. Месечната цена(месечен принос) за този пакет услуги е 50 лева или 500 лева за всяка година членство(годишен принос).

7.4 Членство като PATRON Ви дава достъп до: Мрежа от новатори и двигатели на промяна, които си сътрудничат по градивни проекти; Дигитална платформа, която свързва членовете на клуба; Бюлетин за тези, за които утре е днес; Бар и креативна зона(до края на членството); Споделено работно пространство(неограничено, до края на членството); Специални месечни клубни формати; Уъркшопи(до края на членството); Достъп до лекции от доказани експерти с ексклузивно съдържание; Менторство. Избралите този пакет длъжни да се свържат с екипа на МОЖЕБГ по въпросите, свързани с месечния и/или годишния принос към CLUB MOVE.BG.

8. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите във вида, в който са обявени,съгласно условията и параметрите, посочени в Уебсайта. Услугите и ресурсите на Уебсайта се използватпо желание на Потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора навсяка Услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение на вида,функционалностите и основното предназначение.

9. Администраторът си запазва правото да предоставя отстъпки за Услугите, съгласнобългарското законодателство и правила, определени от Администратора. Правилата,приложими затакива отстъпки, са налични на мястото, където е видимо съобщението за отстъпката. Отстъпки могат дасе предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставянииндивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

Условия за участие

 1. Потребител може да заяви участие и достъп до Услугите на https://move.bg/club, като избере съответния вид членство и попълни електронната форма за регистрация.
 2. С попълването на електронната форма за кандидатстване Потребителят декларира, че е пълнолетен и притежава дееспособност за сключване на договори от разстояние и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на Уебсайта и Услугите.
 3. Администраторът приема заявките за участие като след одобрение изпраща на Потребителя опциите за заплащане на Услугите.

Достъп до Дигитално съдържание

 1. Достъпът до Дигитално съдържание се предоставя на Потребителя срещу заплащанеизбрания пакет от Услуги чрез достъпните в Уебсайта методи за плащане.
 2. Администраторът предоставя достъп до Дигиталното съдържание чрез различни видове планове за членство, изброени в чл.7. Цените на предлаганите от Администратора Абонаментни планове са в зависимост от включените функционалности, възможности, достъп до съдържание и други.
 3. Администраторът си запазва правото по своя преценка да променя цените на услугите, включително, но не само да добавя нови абонаментни планове, да премахва или периодично да променя функционалностите на съществуващи услуги. Потребителите ще бъдат своевременно информирани за промените чрез съобщения, публикувани на видно място в Уебсайта и/или по друг подходящ начин.

Плащания

 1. Цените на Услугите са в български лева (BGN), с включени в тях всички данъци и такси, като Администраторът си запазва правото, без предварително уведомление да ги променя по всяко време.
 2. Цените наУслугите са валидни до датата, посочена в Уебсайта (ако е посочена крайна дата) или до последващата им промяна, извършена от Администратора. Съобщението за намалени цени се представя чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана.
 3. Потребителят заплаща поръчката чрез онлайн плащане през системата на E-pay с две опции:
 • Еднократно плащане; или
 • Абонаментно, автоматично, месечно извличане на сумата за заявената Услуга.
 1. При избор на метод на плащане, препоръчително е запознаване с условията и цените за услугина съответния платежен оператор.

Право на отказ

 1. Потребителят има право да се откаже от закупеният от него абонамент по всяко време като изпрати изявление за отказ до contact@move.bg.
 2. При предсрочно прекратяване на абонаментен план или друг вид платена срочна Услуга по желание на Потребителя, същият няма право да иска възстановяване на заплатените предварително суми за Услугите. След прекратяване на членството до края на отчетния период на Потребителя спира да се удържа месечна такса.
 3. Потребителят може повторно да заяви достъп до услугите на CLUB by MOVE.BG без да е необходимо да подава ново електронно заявление за регистрация. За възстановяване на членство в CLUB MOVE.BG Потребителят следва да се свърже с МОЖЕБГ на contact@move.bg.
 4. Достъпът до Услугите се прекратява автоматично със спиране на месечните плащания от страна на Потребителя или след изтичане на предварително заплатения абонамент. При желание за продължаване на достъпа до Услугите Потребителят следва да се свърже с МОЖЕБГ на contact@move.bg.

Задължения на страните  

 1. Потребителят се задължава да заплати в пълен обем стойността на заявените от него Услуги. Достъпът до Услугите се предоставя веднага след заплащане.
 2. Когато Услугите се потребяват на място, в офис на МожеБГ, Потребителят следва да се съобразява с посоченото от Администратора работно време, освен в случаи, в които последният е предварително обявил предоставяне на Услуга извън този диапазон. Официалното работно време на Админисратора е от 09:00 – 18:00.
 3. Администраторът се задължава да предостави в съответствие с условията на настоящите Общи условия заплатени от Потребителя услуги, описани по-горе, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.
 4. Администраторът не носи отговорност и за вреди, които Потребителят е нанесъл на или претърпял трети лица по време на предоставяне на Услугите.
 5. Администраторът не носи отговорност за неизпълнение на Услугите, когато това се дължи на причини, които не могат да му се вменят във вина.

Интелектуална собственост

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Администратора (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Администратора или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Администратора, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Администратора, последният има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уебсайта на Администратора.
 4. Администраторът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 5. Администраторът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Администраторът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Надзор. Алтернативно решаване на спорове

 1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков, №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: kzp.bg.
 2. При спор относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

Приложимо право

 1. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.