Чрез Плана за възстановяване да се гарантира участието на гражданите в енергийната система като производители на енергия

Това е едно от исканията в поредно отворено писмо на инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации "За зелен рестарт".


От МOVE.BG, публикувана на 26 януари 2021

Необходима е спешна ревизия на проекта на правителството за Национален план за възстановяване с цел осигуряване на устойчиво иновативно икономическо развитие по стандартите на XXI век и запазване на природните ресурси на България. Затова настоява в поредно отворено писмо Коалицията от граждански организации "За зелен рестарт", в която влизат MOVE.BG, WWF България, "Грийнпийс"-България и "Институт Кръгова Икономика". Коалицията излезе със специално Становище по повод липсата на яснота вече почти два месеца относно подбора на направените предложения по време на обществената консултация на Плана. Въпреки неколкократните призиви на "За зелен рестарт" за създаване на ясен механизъм за селекция и оценка на отправените идеи, такъв все още няма публично обявен. Като знак на добра воля и за да подпомогнат този важен за България процес, експертите на "За зелен рестарт" избраха от всички свои над 160 предложения пет ключови приоритета по направленията на експертиза на организациите в Коалицията: иновации и стартъп развитие, кръгова икономика, климат, енергия, биоразнообразие и земеделие. 

В направление "Възобновяема енергия" в писмото е разработен приоритетът за гарантирано участие на гражданите в енергийната система, като производители на енергия за собствени нужди - за електричество, отопление, охлаждане, съхранение и транспорт. Това трябва да се случи чрез благоприятна промяна в законодателството, достъпни финансови инструменти, информационна кампания и ангажиране на всички заинтересовани страни в процеса. Този приоритет стъпва на представени над 30 предложения от експерти от сферата на енергийния преход у нас - те бяха генерирани през юли 2020, когато Коалицията събра над 50 от водещите български специалисти и когато все още нямаше никаква информация за Плана; както и през ноември, когато над 10 водещи експерти обсъдиха представения от правителството проект и дадоха конкретни препоръки по него.

Енергийни граждани - защо са важни?

Заради климатичната криза, пред която е изправен светът, преминаването към енергийна система без изкопаеми горива, е повече от спешно. Въздействието на климатичните промени се усеща от хората в целия свят. Като един от най-богатите региони на планетата и родно място на индустриалната революция, Европа носи отговорност в тяхното разрешаване. България също трябва да предприеме категорични действия.

Преходът към социално справедливо производство на енергия означава да поставим възобновяемата енергия в ръцете на общностите и хората. Така ще си възвърнем властта от индустрията за производство на енергия от изкопаеми горива, която разполага с почти неограничени ресурси за натиск и съпротива. През изминалите години тя успешно забавя, а на места и блокира, трансформацията на енергийната система, застрашаваща финансовите ѝ интереси, за сметка на здравето на хората и бъдещето планетата.

На теория България постига европейските цели за възобновяема енергия в общия микс. На практика това се случва с цената на лошо управлявани водни ресурси и висок дял горене на биомаса, което се доказва като неустойчив модел, свързан с обезлесяване и влошено качество на въздуха. Българските граждани все още са странични наблюдатели на процесите в енергийната сфера. Европейските политики, обаче, им отреждат друга роля - на активни участници. Производството на енергия от граждани и общности има огромен потенциал в Европа. Проучване на нидерландската независима организация CE Delft показва, че половината от гражданите на ЕС, включително местни общности, училища и болници могат да произвеждат сами възобновяема енергия до 2050 г., задоволявайки 45% от енергийните си нужди. С новите енергийни права за общности и граждани, потенциалът може да бъде напълно разгърнат и Европа да се насочи по пътя към необходимия енергиен преход.

Както е записано в европейската директива относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, потребителите следва да могат да използват, съхраняват и продават на пазара произведената от самите тях електроенергия. Трябва да е гарантирано участието им на всички пазари за електроенергия, като предоставят гъвкавост за системата, например, чрез съхранение на енергия в електрически превозни средства, чрез оптимизация на потреблението или чрез схеми за енергийна ефективност. Тези дейности в бъдеще ще бъдат улеснени от новите технологични разработки. Съществуват, обаче, правни и търговски бариери, като например прекомерни такси за потребление на произведената от самия потребител електроенергия, задължения за предаване на тази електроенергия в енергийната система, и административна тежест, напр. задължението потребителите, които произвеждат сами електроенергия и я продават на системата, да отговарят на изискванията за доставчиците и т.н. Тези пречки, които възпрепятстват потребителите сами да произвеждат електроенергия и да потребяват, съхраняват или продават на пазара произведената от самите тях електроенергия, следва да се премахнат, като същевременно следва да се гарантира, че тези потребители поемат адекватен дял от разходите на системата. Държавите членки следва да могат да предвидят в националното си право различни разпоредби във връзка с данъците и налозите за индивидуално и съвместно действащи активни клиенти, както и за битови и други крайни клиенти.

За да се случи навреме енергийната трансформация към 100% възобновяема енергия с участието на гражданите са необходими:

  • Конкретно законодателство и нормативна уредба, които да стимулират производството на енергия за собствени нужди, включително транспонирането на Директивата за възобновяема енергия (RED II) до 30 юни 2021 г.;
  • Облекчено администриране на производството и консумацията на енергия от гражданите – въвеждане на т.нар. нетно отчитане (net metering);
  • Активна кампания за ангажиране на заинтересовани страни – информационни платформи с достъпна, практическа информация за нови производители – потребители на възобновяема енергия и за включване на енергийни общности; разясняване на възможностите и стъпките за производство на собствена енергия;
  • Създаване на финансови инструменти, включващи програмно, но и публично-частно финансиране, практични схеми за банково кредитиране, прозрачност и отчетност на схемите.

Прочетете цялото Становище на Коалиция "За зелен рестарт" тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла