Сечта и наводненията: Разбиране на връзката между дърводобива и наводненията


От МOVE.BG, публикувана на 28 юли 2023

В деня, в който се очаква Парламентът да гласува на Второ и финално четене поправките в Закона за горите, които предвиждат двойно или тройно увеличаване на сечта на дървета и срещу които се обявиха редица организации, включително MOVE.BG*, препубликуваме анализ на Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) за връзката между изсичането на горите и наводненията**.

Във вечния гоблен на природата всеки елемент е преплетен с друг, образувайки сложна система от взаимодействия, която управлява функционирането на нашата планета. Сред тези взаимоотношения е и едно важно, което често се пренебрегва – връзката между изсичането на горите и наводненията. Тази интимна връзка – сложен валс на дървета, почва и вода – е водеща при разбирането ни на екосистемите и нашето влияние върху тях. За да разберем тази връзка, първо трябва да разкрием многостранната роля, която горите играят в динамиката на водата.

Симфония в зелено: Хидрологичната роля на горите

Горите служат като мълчаливи стражи на нашите водни пътища. Действайки като естествени стопани на водите, те оказват влияние както върху количеството, така и върху качеството на водите в даден водосборен басейн. Покривите на дърветата задържат валежите, като намаляват скоростта на водата, докато тя се спуска надолу, като по този начин ограничават ерозията на почвата и позволяват по-плавно проникване на водата в почвата. Обширните коренови системи на дърветата и свързаната с тях подраста създават подземен лабиринт, който спомага за задържането на почвата и подобрява способността ѝ да абсорбира вода, като ефективно намалява оттичането.

Задържането на дъждовната вода от горите има двойно предимство. То намалява моментното количество вода, което достига до реките и потоците, като ограничава възможността за наводнения по време на периоди на обилни валежи. Едновременно с това тази вода, която се съхранява в почвата и постепенно се освобождава в реките и потоците, осигурява постоянно водоснабдяване по време на периоди на засушаване.

Тревожна тенденция: Дърводобивът и неговите последици

Глобалното търсене на дървесина и обработваема земя доведе до увеличаване на дейностите по изсичане на горите. При изсичането на горите дърветата, които някога са били пазители на водния цикъл, се премахват, което нарушава деликатния баланс на горската екосистема. Намаляването на покритието на короните на дърветата ускорява скоростта на падащата дъждовна вода, което увеличава ерозията на почвата. В допълнение към премахването на кореновите системи, които някога са поддържали почвата, този сценарий засилва риска от свлачища в хълмистите местности.

При липсата на достатъчно растителност, която да абсорбира и съхранява дъждовната вода, почвата се насища по-бързо, което води до увеличаване на повърхностния отток. Този засилен отток се влива по-бързо в местните реки и потоци, като повишава нивото на водата и увеличава риска от наводнения.

Обратна връзка в природата: Ускоряване и засилване на наводненията

Повишената честота и тежест на наводненията в резултат на изсичането на горите не са само непосредствена последица. Това е порочен кръг, тъй като наводненията допълнително влошават качеството на почвата, като премахват богатия на хранителни вещества горен слой и оставят след себе си по-малко абсорбиращи подпочвени слоеве. По този начин земята става по-малко способна да поддържа растежа на нови дървета, което забавя процеса на естествено възстановяване на горите. Този цикличен ефект води до засилване и увеличаване на риска от наводнения с течение на времето.

Освен това наводненията могат да носят със себе си седименти от ерозирали почви. Тези седименти могат да запушат речните корита, намалявайки капацитета им за пренос на вода и допълнително увеличавайки рисковете от наводнения в околните региони. Това не само причинява щети на инфраструктурата и имуществото, но и може да окаже драстично въздействие върху сладководните местообитания с потенциална загуба на биоразнообразие.

Насърчаване на устойчивостта: Устойчива сеч само при крайна необходимост и усилия за възстановяване

Връзката между дърводобива и наводненията подчертава необходимостта от устойчиви практики за управление на горите и от силно ограничаване на сечта в условията на глобалното затопляне на климата. Ограниченията за изсичане на горите могат да намалят неблагоприятното въздействие върху хидрологичния цикъл. Например поддържането на буферни ивици от растителност около водните басейни може да спомогне за свеждане до минимум на ерозията на почвата и седиментацията.

Също толкова важно е да се предприемат активни програми за залесяване. Засаждането на комбинация от дървесни видове с различна дълбочина на корените може да възстанови функцията на гората за свързване на почвата, да повиши капацитета на земята за абсорбиране на вода и да даде тласък на възстановяването на екосистемата.

Приказка за дърветата и потоците: Заключителна мисъл

Разказът за изсичането на горите и наводненията е ярко напомняне за сложните връзки, които свързват елементите на нашата планета. Това е история за равновесие и последици, която подчертава необходимостта от устойчиви човешки практики. Докато използваме богатствата на природата, не трябва да забравяме, че действията ни се отразяват в огромната мрежа на живота, понякога с непредвидени последици.

Като разбираме и уважаваме тези екологични взаимоотношения, можем да начертаем курс към хармонично съжителство с нашия природен свят, запазвайки животворната симфония на нашите гори за идните поколения. Всяко дърво има значение за ритъма на дъжда, а и всяко то е част от симфонията на живота на нашата планета, от който и ние самите сме част.

*Прочетете Позицията “Промените в Закона за горите застрашават българската природа и население”, която изпрати до институциите инициираната от MOVE.BG Коалиция “За зелен рестарт”. В Позицията се настоява за отхвърляне на предложените изменения в Закона за горите, включително увеличаването на сечта в българската гора. Прочете още тук.

**Още анализи от Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла