Зеленият дневен ред: Седем добри идеи от Германия

В третата ни статия, посветена на зеления опит на Федералната република, ви представяме няколко добри примера за управление на климатичната криза.


От Марин Маринов, публикувана на 8 януари 2022

В началото на новата година решихме да започнем с добрите примери, които вдъхновяват. 2022 година ще една от важните години за устойчивото развитие на Европа, като се очаква да бъдат предприети редица важни стъпки на ниво Европейски съюз. Сред тях е и мащабната законодателна реформа от т.нар. пакет “Подготвени за цел 55” - той трябва да подпомогне държавите членки в изпълнението на европейската цел за 55% по-малко парникови емисии през 2030 спрямо нивата от 1990 година.

Две години от тези десет вече отминаха. Както знаете, инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации “За зелен рестарт” призова новото правителство да вземе спешни мерки за ускоряване на устойчивото развитие и зелената трансформация н България, така че страната ни да бъде един от лидерите в Европа по тези важи теми.

Едновременно с това през декември започнахме да ви разказваме за опита на нашите партньори от Европейския съюз: как те управляват климатичната криза, какви са техните цели и решения. След като ви запознахме с наскоро създаденото министерство в Германия, обединяващо климат и икономика, както и ви представихме средствата за зелена трансформация и техните “управители”, днес ще ви запознаем с няколко интересни и полезни идеи от Федералната република.

Приятно четене.

Независим експертен съвет за подготовка на Германия за бъдещето (WBGU) 

Съветът анализира процесите на Голямата промяна в света, свързана с устойчивото развитие. WBGU се състои от девет експерти, назначавани от Федералното правителство за четиригодишен мандат. Структурата е напълно независима в подбора на теми, за които изготвя доклади, анализи и препоръки - например, климатични промени или дигитална трансформация. 

Финансирането и административното осигуряване на Съвета се осъществява съвместно от екип на Министерството на околната среда и Министерството на образованието и науката. Специален комитет с представители на всички министерства подкрепя дейността на WBGU, както и извършва мониторинг на Съвета.

В основата на създаването на Съвета стои разбирането, че Новият свят изисква изцяло нови модели на развитие, в сърцето на които са възстановяването и поддържането на екосистемите. 

“Темата за устойчивото развитие на света е ключов обществен въпрос за нашето бъдеще. Това предизвикателство, обаче е и научен въпрос. Процесите в обществото, насочени към постигане на тази цел, изискват концепции, които са независими от различни интереси, които са методологически систематични и които осигуряват дългосрочни прогнози. 

Затова ние в WBGU изготвяме научни анализи, разработваме концепции и предлагаме решения за устойчиво развитие на глобално ниво.

Нашият поглед като членове на Съвета трябва да бъде системен, нашата работа - независима и кросдисциплинарна. 

Ето защо ние се стремим чрез диалог с политиците, обществото и международните организации да намерим нови подходи за успешно извършване на голямата трансформация в света, на която сме свидетели,” споделят от WBGU.

Федерална фондация по околна среда

Федералната агенция по околна среда е специализиран, независим орган, който се състои от представители на централното правителство, местните власти и различни заинтересовани страни. Целта на структурата е да подпомага екологичните иновации чрез финансиране на тяхното създаване и внедряване в бизнеса. Специален фокус са иновациите, предлагани от малки и средни предприятия или подпомагащи преодоляването на екологични предизвикателства, с които МСП-тата се сблъскват.

От 2016 година Фондацията отделя 20% от бюджета си за подпомагане на пробивни и рискови иновативни идеи и технологии. Фондацията организира и връчва и Германските награди за околна среда, които отличават личности, положили усилия за опазването на природата и развитието на екоиновациите.

Интересна е историята на създаване на Фондацията. През 1989 година министърът на финансите предлага да създаде тази специализирана екологична структура, като парите за нейното структуриране и дейност да бъдат взети чрез…приватизация на държавната компания за производство на стомана. След успешното приключване на продажбата, цялата сума, от 1.2 милиарда евро бива прехвърлена на създадената Фондация по околна среда. 

През 1990 година се създава специален закон, регламентиращ дейността и независимостта на структурата, който е приет с пълно съгласие между основните партии в парламента. В закона наред с функциите, правомощията и структурата на Фондацията, включено е и задължението тя да бъде разположена в малкия за размерите на Германия град Оснабрюк (160 000 души), като част от плановете на германските политици за развитие на отделните региони на страната.

Устойчиви финанси

Третият добър пример от Германия, който ще ви представим, е все по-дълбокото навлизане на Федералното правителство във важната тема за устойчивите финанси. През 2020 година Германия издаде първите си зелени облигации - специални държавни дългови инструменти, средствата от емитирането на които трябва задължително да бъдат инвестирани в подкрепа на зелени проекти и зелени политики. Емисията беше на стойност над 12 милиарда евро, като тя привлече над два пъти по-голям интерес от инвеститорите, тъй като подадените заявки надхвърлиха 30 милиарда евро.

Спрямо приетите правила за емитиране на зелени облигации, Министерството на финансите е задължено да изготвя годишен доклад за пласираните емисии. В доклада трябва да бъдат посочени задължително колко средства са били набрани и за какви зелени проекти са били използвани.

Приетите правила посочват точно определени пет конкретни области, в които трябва да бъдат инвестирани средствата от зелени облигации

  • Транспорт;
  • Международно сътрудничество;
  • Изследвания, иновации и информиране на населението;
  • Енергиен сектор;
  • Селско стопанство и биоразнообразие.

Изключително важна роля има Германската държавна банка за развитие KfW Group, която е един от основните играчи в сферата на устойчивите финанси. Институцията има специален фокус климат и устойчиви финанси, като тя е един от най-големите емитенти на зелени облигации в света. Целите на банката, свързани с устойчивото развитие, включват както намаляване на отпечатъка на институцията в ежедневните й дейности и въвеждането на вътрешна система за ESG стандарти, така и инвестирането в зелени проекти и инициативи.

KfW Group емитира първата си зелена облигация през 2014 година, като по време на първата си Green Bond програма (2015-2018) набира 14.5 милиарда евро, а по време на втората (2019-2021) - 32.7 милиарда евро. Всички тези средства задължително се инвестират в зелени бизнес проекти. Освен, че издава зелени облигации, KfW Group инвестира само в такива дългови инструменти, чийто емитенти прилагат високи ESG стандарти.  

Германската банка за развитие подкрепя редица проекти, свързани с борбата с климата и устойчивото развитие - основен фокус е енергийният преход, но, също така, и транспорт, опазване на водните ресурси, опазване на гори и биоразнообразие. Банката твърди, че всички нейни инвестиции подпомагат поне една от Целите за устойчиво развитие на ООН, като най-големият обем инвестиции са в Цел 11 -  за достъпна и чиста енергия - с 27% от всички инвестиции, Цел 13 - за климатични действия с 23% и Цел 11 - за устойчиви градове и общности с 20%.

Инвестициите на KfW Group по отделните Цели за устойчиво развитие, данни за 2020 и 2021 финансови години. Таблица: KfW Group.

Като част от стратегията си в подкрепа на устойчивото развитие, KfW Group планира да въведе специална система за отчитане на парниковите емисии от всички нейни инвестиции. Системата ще бъде основният лост, чрез който KfW Group трябва да постигне целта си за 2050 година - а именно, да има изцяло климатично неутрално портфолио, което означава всички проекти, в които инвестира, да бъдат с нулеви нетни емисии.

Друг важен аспект от дейността на банката е развитието на специална програма за подкрепа на зеления преход на МСП-тата. Програмата осигурява нисколихвени заеми, съчетани с грантове, и подпомага въвеждането на екологосъобразни продукти, технологии и процеси.

През 2021 година KfW Group въвежда задължителни насоки за инвестиции спрямо целите на Парижкото споразумение за климата. Правилата важат за няколко силно замърсяващи сектора, като автомобилната индустрия, производството на стомана, строителството, въвеждането в експлоатация на нови енергийни мощности. Според насоките, банката трябва да инвестира само в такива проекти от тези сектори, които подпомагат прехода към нулеви нетни емисии.

Освен това, KfW Group поддържа Списък с дейности, в които е забранено да се инвестира, включително определени активности, свързани с околната среда и климата като проучвания и добив на въглища.

Три плюс четири добри идеи

След като ви представихме по-подробно три от нашите седем вдъхновяващи примера за управление на зеления проход от Германия, сега ще ви запознаем накратко и с останалите четири добри идеи от Федералната република: 

  • Алианс за индустрия на бъдещето - Алиансът включва представители на синдикати, работодателски организации и бизнес обединения. Целта му е да подпомага подготовката на германската индустрия за бъдещето, включително по теми като климатичните промени, глобализация, платформена икономика;
  • Експертни доклади на Министерството на икономическите отношения и климатичното действие - Експертите от Министерството изготвят периодично специални доклади, посветени на областите, по които ведомството притежава компетенции. Целта на тези доклади е осигуряване на прозрачност и отчетност. Сред последните подобни доклади са, “Енергийно партньорство и енергийни диалози” (януари 2022, тук), “Стартъпи: финансиране и рисков капитал” (януари 2022, тук),  “Възобновяеми енергийни източници в данни” (януари 2022, тук), “Мониторинг на адекватността на източниците в европейския пазар на електричество” (януари 2022, тук);
  • Национален портал за адаптиране към климатичните промени - Порталът предоставя информация за политиките, мерките и действията на централното правителство и на местните власти. Проектът цели да осигури прозрачност и информираност, както и да привлече бизнес, учени и отделни граждани към подкрепа на действията за адаптиране. Порталът се управлява от Министерството на околната среда, опазването на природата, ядрената сигурност и защитата на потребителите (BMUV);
  • Структура по образователни практики - Инициативата прилага германския план за действие за образование за устойчиво развитие (ESD-Education for Sustainable Development). Сред темите на ESD в Германия са: опазване на биоразнообразието, защита на климата, намаляване на човешкото въздействие върху природата, устойчив начин на живот.  Структурата се управлява едновременно от Екоминистерството и  Министерството на образованието и науката. Интересното тук е, че те са равнопоставени партньори в определянето на целите, програмите и действията: “BMUV работи по теми, които имат голямо влияние върху бъдещето и следователно са от голямо значение за младите хора. Децата, младите хора и младите възрастни трябва да бъдат активно включени от най-ранна възраст в устойчивото развитие и да се вземат предвид въздействието на политическите решения върху ежедневните им реалности и интереси,” посочват от екоминистерството.

Не пропускайте важния разговор за зеления дневен ред в България. На 5-и април с нас ще бъдат водещи политици и експерти от България и Европа. Регистрирайте се тук.

А в България?

Време е да осъзнаем, че зелената трансформация и устойчивото развитие ще помогнат на България да бъде успешна и просперираща държава. Това се казва в специалното отворено писмо до новото правителство, изпратено от инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации “За зелен рестарт”. В него се настоява и за няколко спешни мерки, включително въвеждането на хоризонтален подход към климатичните промени у нас.

Какво още препоръчва Коалиция “За зелен рестарт” и с какви аргументи, научете от Отвореното ни писмо тук.

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла