Зеленият дневен ред: Седем добри идеи от Нидерландия

В трета ни статия, посветена на зеления опит на ниската земя, ви представяме няколко интересни идеи за управление на климатичната криза.


От Марин Маринов, публикувана на 4 февруари 2022

Какво представлява едно министерство по климатичните промени? С какво се занимава? Задължително ли е то да отговаря само и единствено за управление на климатичната криза?

След като ви представихме подробно как Нидерландия поема по пътя на лидерството в политиките за устойчиво развитие в Европа, както и разбрахте как бизнесът може да бъде привлечен в изпълнението на климатичните цели чрез т.нар. климатични споразумения - време е да ви запознаем с няколко добри примера за управление на климатичната криза от Кралството на ниската земя.

Климатично министерство

Естествено започваме с министерството, което има основна роля в създаването и изпълнението на климатичните политики, както и в прилагането и контрола на климатичните споразумение. Нидерландия е една от страните в Европейския съюз, в която има специално ведомство за борба с промените в климата - Министерството на икономическото развитие и климатичните политики.

Кралството обединява климат и икономика в едно ведомство поради разбирането, че без да помирим бизнес и климатични политики, няма как да постигнем климатичните задачи, колкото и амбициозни да бъдат те на правителствено равнище. 

Климатичните цели и икономическото развитие трябва да вървят ръка за ръка в една посока, а не едни срещу други.

“Министерството на икономическото развитие и климатичните политики отговаря за всички въпроси, свързани с икономическото развитие и климата. Тези две неща са взаимосвързани и неразривни,” посочват от министерството и допълват:

“Икономиката ни е двигателят, движещ нашия просперитет, нашето благополучие и нашия напредък. Знанието, предприемаческият дух и капацитетът за иновации, които заедно управляваме, могат да допринесат за решаването на предизвикателствата, свързани с изменението на климата, но, също така, могат да ни помогнат да се възползваме от възможностите, предоставени от глобалната цифровизация и други технологични иновации. Ако погледнем аналитично, ще видим, че икономическите възможности за нашите предприемачи се крият в решенията, които намираме на социалните предизвикателства. 

Светът на утрешния ден се създава от предприемачите на днешния ден.”

Холандското министерство работи по няколко основни теми, свързани с икономическото развитие, борбата с климатичните промени и зелената трансформация. Сред тях са: 

 • Създаване и прилагане на политики за борба с климатичните промени, включително прилагане на мерки за намаляване на парниковите емисии по сектори;
 • Създаване и прилагане на политики за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;
 • Осъществяване на енергийния преход и развитието на възобновяемата енергия;
 • Създаване и прилагане на политики, които да превърнат Нидерландия в лидер по развитие на умни, чисти и енергойнофективни технологии;
 • Гарантиране, че политиките на държавата следват последните научни данни за климатичните промени;
 • Създаване и прилагане на политики за развитие на кръговата икономика;
 • Популяризиране на т.нар. отговорно бизнес поведение;
 • Създаване и прилагане на политики за развитие на предприемачеството и иновациите;
 • Поставяне на специален фокус върху развитието на климатичните иновации в различни сектори - например, за ефективно потребление на енергия, преизползване на суровини, създаване на транспортни средства, които са чисти от екологична гледна точка;
 • Подпомагане на развитието на дигиталната индустрия (ИКТ);
 • Прилагане на мерки, които да гарантират, че Нидерландия ще запази мястото си на лидер в ИКТ и в бъдеще;
 • Създаване и прилагане на политики за развитие на телекомуникациите;
 • Създаване и прилагане на политики за развитие на туризма.

Министерството на икономическото развитие и климатични политики отговаря и за Националния фонд за растеж. Той представлява специална структура за инвестиции в технологии и проекти на бъдещето, които стимулират икономически растеж и гарантират просперитета на страната в следващите години. Обикновено Фондът подкрепя малко на брой проекти на годишна база, но със значителен бюджет. През април 2021 година бяха финансирани пет инициативи с общо 1.3 милиарда евро. Един от одобрените проекти е предложение за развитие на квантови технологии, което получи 615 милиона евро, а друг голям проект е този за развитие на енергия от водород, който ще бъде финансиран с 338 милиона евро.

Министерството отговаря и за участието на Холандия в създадения през 2021 година Пакт за кръгови и справедливи практики в ИКТ сектора (Circular and Fair ICT Pact). Инициативата цели да намали отпечатъка на дигиталната индустрия върху природата, като подписалите държави се задължават да предприемат различни мерки в тази посока. Сред тях, например, са да направят смартфоните и лаптопите по-устойчиви, като внедрят в тяхното производство кръгови практики, така че да се преодолее късият жизнен цикъл на технологичните продукти и те да се преизползват многократно.

Развитие на Пакта, в който към момента участват осем държави: Нидерландия, Белгия, Австрия, Германия, Норвегия, Швейцария, Великобритания и Канада. Графика: прессъобщение на Circular and Fair ICT Pact.

Климатичното ведомство, както и останалите министерства в Нидерландия, държи много стриктно на публичността и оповестяването на максимално много информация към гражданите. Ключова задача в това отношение е и ясното публично изговаряне на задачите на всяка една институция, нещо, за което рядко си даваме сметка у нас:

“Министерството помага на предприемачите да правят по-зелен бизнес и полага всички усилия, за да гарантира, че зеленото развитие ще бъде все по-успешно. Затова работим както с малки, така и с големи бизнеси, които оформят бъдещето ни, и се стремим да постигнем най-добрия баланс между интересите на всички. Това може да бъде трудно, тъй като постигането на баланс непременно води до вземане на решения.

А тези решения понякога са доста трудни. Но отговорът на един въпрос е винаги ключов: какво изисква икономиката на утрешния ден от нас днес? 

Именно по този начин министерството работи, за да направи Холандия лидер в устойчивото развитие и предприемачеството.”

Национална фондация за климатична адаптация

Вторият добър пример, който ще ви представим от Нидерландия, е Националната фондация за климатична адаптация. Тя е независима научно-изследователска и аналитична структура в рамките на правителството на Кралството. Фондацията подпомага прилагането на мерки и политики за адаптиране към климатичните промени, както и разпространява знание и информация за необходимостта от подобни действия. През годините периодично сменя министерствата, под чиято формална шапка е, в зависимост от движението на мерките за адаптиране като правомощия в централното правителство.

Фондацията развива дейност както в Нидерландия и нейните отвъдморски територии, така и в бивши колонии на страната и други държави, които представляват интерес за Кралството. Структурата подкрепя най-разнообразни и иновативни като подход и изпълнение проекти. Сред тези инициативи е Green-Blue Knowledge Bank - база с изследвания и добри примери за политики и действия за адаптиране. Целта на проекта е да улесни създаването и прилагането на политиките и действията за адаптиране. 

Един от най-важните проекти на Фондацията е мащабният и с изключително важно значение за страната Национален портал за адаптиране.

Национален портал за адаптиране

Националният портал за адаптиране е нашият трети добър пример за управление на климатичните промени от Нидерландия. Той представлява платформа, която предоставя информация за политики, действия и предизвикателства, свързани с адаптирането към климатичните промени. Порталът осигурява достъп до изключително богата и актуална база данни. Разработени са и специални версии на английски език поради необходимостта чуждестранните инвеститори да бъдат запознати с тази важна част от политиките на Кралство Нидерландия.

Националният портал за адаптиране поддържа голям брой практически, полезни и интерактивни инструменти със свободен достъп. Сред тях са:

 • NAS Adaptation Tool - интерактивен инструмент за създаване на концептуални диаграми за връзките на климата с отделните сектори. Диаграмите могат да съдържат няколко елемента за анализ - заплахи, предизвикателства, възможности и ефекти от климатичната криза. Разработени са примерни национални концептуални диаграми по няколко ключови теми за страната - повишаване на температурата, валежи, засушавания и повишаване на морските равнища;
 • Climate Impact Atlas - интерактивна карта, която показва резултатите от климатичните промени в Нидерландия;
 • Climate Damage Atlas - интерактивен проект, който представя по интерактивен начин данни за последиците от климатичните промени, както и възможности за изчисляване на техния ефект по места в страната. Целта на проекта е да стимулира достъпа до информация, както и да популяризира политиките за борба и адаптация към климатичната криза;
 • Climate-Proof City Toolbox - интерактивен инструмент за анализ на ефективността на предприетите мерки за адаптиране;
 • Climate-Proof Together - национална мрежа на климатичните служители, която подпомага тяхната дейност, предлага обучения и съдейства за решаване на работни предизвикателства.

Развитие на устойчивите финанси

Като четвърти добър пример от Нидерландия решихме да ви представим важната тема за устойчивите финанси и отношението на Кралството към нея. 

Правителството в Хага издава първите си зелени облигации през 2019 година, като до средата на 2021 година вече са набрани над 10 милиарда евро. Тези средства могат да се използват само за зелени и климатични инвестиции и за зелени разходи в бюджета - например, за развитие на възобновяеми енергийни източници, за повишаване на енергийната ефективност, за прилагане на мерки за адаптиране към климатичните промени. 

Министерство на финансите публикува ежегоден доклад за зелените облигации. В Доклада се посочва за какво точно са използвани на набраните средства и какъв ефект са постигнали. Освен традиционния държавен одит е въведен и допълнителен контрол от независими външни оценители, които всяка година трябва да анализират направените разходи, за да се провери дали наистина средствата са отишли в подкрепа на зелени инициативи.

Устойчивите финанси са важна част от политиката и на най-големия регулатор в страната - Холандската централна банка (DNB). Банката възприема климатичните промени като един от основните рискове за финансовата система, а зеленото развитие като възможност за нов тип икономика и финанси. 

DNB извършва проучвания, анализи, измервания на риска и други специализирани дейности, свързани с климатичната криза, като част от своите задължения за наблюдение и регулация на банковия сектор. Холандската централна банка подкрепя и публично лобира за въвеждането на по-високи такси за въглероден отпечатък и за спиране на използването на изкопаеми горива. Банката подкрепя създадените под егидата на ООН Международни принципи за отговорно инвестиране, които следва и в качеството си на инвеститор - за 2021 година банката си е поставила за цел да инвестира в зелени облигации на стойност минимум 400 милиона евро.

DNB е създател на Платформата за устойчиви финанси - инициатива, която включва представители на държавата, регулаторите и финансовите институции и цели да подпомогне развитието на зелените финанси. Към Платформата има няколко работни групи по основни теми като биоразнообразие, кръгова икономика, мобилизиране на средства за устойчиви финанси, климатични рискове.

Холандската централна банка има специална Дирекция по устойчиви финанси. Звеното работи по всички теми, свързани с този тип финанси, както и си сътрудничи с други финансови институции, учени и неправителствени организации. Дирекцията поддържа и специална програма за развитие на устойчивите финанси до 2025, която включва изследвания и кампании за популяризиране на тази важна тема.

Важна роля за развитието на устойчивите финанси играе и Холандската банка за развитие NWB. Институцията инвестира проактивно в зелени дългови инструменти и поддържа ESG стандартите в своето управление и ежедневни дейности.

Един от основните приоритети на NWB е устойчивото развитие, като банката има специален фокус водни ресурси. Финансовата институция подкрепя проекти за енергийна ефективност и управление на водите, като планира в следващите месеци, също така, да създаде специален фонд за иновативни практики за управление на водните ресурси.

Данни за балансите на Холандската банка за развитие към 4 февруари 2022 година. Данни и снимка: NWB, лиценз: CC.

Четири плюс три

А сега ще ви представим накратко и останалите три от нашите седем добри примера за управление на климатичната криза в Нидерландия:

 • Национален експертен съвет за стандарти за адаптиране - Съветът включва представители на държавата, бизнеса, науката и НПО сектора. Структурата подпомага мерките и политиките за адаптиране към климатичните промени чрез разработване на стандарти, наръчници, брошури със съвети и други спомагателни инструменти;
 • Национална платформа за зелени градове - Платформата представя добри примери за устойчиво развитие на градовете по няколко теми като горещини, биоразнообразие, води, градско земеделие. Проектът е публично-частно партньорство;
 • Специален пратеник за климата - Нидерландия е една от държавите със Специален пратеник за климата. Той е с ранг на посланик и е подчинен на Министерството на външните работи. Пратеникът отговаря за международното сътрудничество, свързано с климатичната криза. По този начин Нидерландия активно развива все по-набиращата популярност и значение специална форма на дипломация - климатичната дипломация.

Не пропускайте важния разговор за зеления дневен ред в България. На 5-и април с нас ще бъдат водещи политици и експерти от България и Европа. Регистрирайте се тук.

А в България?

Време е да осъзнаем, че зелената трансформация и устойчивото развитие ще помогнат на България да бъде успешна и просперираща държава. Това се казва в специалното отворено писмо до новото правителство, изпратено от инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации “За зелен рестарт”. В него се настоява и за няколко спешни мерки, включително въвеждането на хоризонтален подход към климатичните промени у нас.

Какво още препоръчва Коалиция “За зелен рестарт” и с какви аргументи, научете от Отвореното ни писмо тук.

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла