Широката обществена подкрепа за съдебната реформа е гарант за правосъдие без корупция

Позиция на МOVE.BG по повод доклада на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка


От МOVE.BG, публикувана на 28 януари 2015

За пореден път с критичен доклад относно напредъка, осъществен от България, в областта на правосъдието и вътрешните работи

Вече осем години след приемането на Република България в Европейския съюз страната ни продължава да бъде обект на особено наблюдение в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, прилаган от Европейската комисия. Днес Комисията излезе за пореден път с критичен доклад относно напредъка, осъществен от България, в областта на правосъдието и вътрешните работи, без да открива перспективата за премахване на наблюдението. Отново изтъкнатите проблеми са свързани с независимостта и ефективността на съдебната власт, противодействието на корупцията и организираната престъпност. ЕК препоръчва усилията за укрепване на правовата държава в България да продължат, като особено значение има актуализираната стратегия за реформа на съдебната власт.

В този контекст не може да не бъде споделено убеждението, че наличието на подобен механизъм цели осем години след присъединяването на страната ни към ЕС само по себе си е смущаващо обстоятелство. Вече четири поредни управления не успяват да преодолеят слабостите в правораздавателната и правоохранителната система и да утвърдят България като пълноценен участник в европейския процес. Наличието на подобен механизъм и преливането от доклад в доклад на познатите констатации и формулировки ерозира както образа и авторитета на българската страна, така и доверието в европейските институции и способността им да гарантират реалното приобщаване на новите държави-членки към стандартите на европейския правов ред.

Безкрайното продължаване във времето на механизма за сътрудничество и проверка е път за никъде, което налага внимателното осмисляне на ситуацията, в която се намираме, и предприемане на решителни мерки отвъд обичайните абстрактни формулировки и институционална лексика.  Постигането на реален пробив в решаването на проблемите на правовата държава в България е от особена значимост, най-вече предвид критично ниското доверие на българските граждани към правосъдната система и все по-ясно видимите антидемократични и антиевропейски тенденции, които се зараждат в нашето общество, в резултат на неспособността да бъде гарантирано същинско върховенство на закона.

Трябват реални мерки в няколко посоки

За да се предотврати всичко това е необходимо в най-спешен порядък да се предприемат реални мерки и продължат започнатите в няколко основни посоки:

  • Пресичане на тенденциите на зависимост и нелегитимно влияние върху ключови звена на съдебната система;
  • гарантиране на реална независимост на правораздаването чрез ограничаване на ролята на административните ръководители, детайлна уредба на командироването, атестирането и дисциплинарните производства срещу магистрати;
  • разширяване на самоуправлението в различните звена на съдебната система чрез въвеждане на механизми на решаване в общи събрания на магистратите;
  • реформиране на разследването и обвинението, което да гарантира ефективното разкриване и наказване на извършителите на тежки посегателства срещу законовия ред в България, и в частност, да позволи постигането на реални резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност;
  • въвеждане на ефективен механизъм за контрол на имущественото състояние на магистратите и свързаните с тях лица;
  • обвързването на промените в правораздавателната система с ясна стратегия за реформа на системата за вътрешен ред, при гарантиране на оптимална структура, модернизация и придържане към европейските стандарти на работа на апарата за вътрешна сигурност.

Убедени сме, че осъществяването на реална реформа на правоприлагащата и правоохранителната система не може да бъде реализирано при затварянето на дебата за необходимите промени в строго експертна среда. Основните заинтересовани от пълноценно работеща система на правораздаване и вътрешен ред са българските граждани и именно те могат да осигурят необходимата енергия и тласък за провеждане на същински реформи.

MOVE.BG ще постави на детайлно, но и достъпно разглеждане основните предизвикателства пред съдебната реформа.

За това, MOVE.BG ще организира серия от инициативи, целящи да включат по-широк кръг от граждани и граждански организации в дебата за съдебната реформа, а по този начин - в нейното осъществяване и гарантирането на пълноценно работеща правова държава в България.  Ще бъдат поставени на детайлно, но и достъпно разглеждане основните предизвикателства пред съдебната реформа. Чрез информиране, разясняване,  предоставяне на среда за сблъсък на различните аргументи и формулиране на предложения и идеи могат да бъдат постигнати необходимите консенсус и обществена воля за конкретна промяна в съдебната система, която  да бъде решителна, цялостна и трайна.

Само така страницата на безкрайните анализи и доклади по проблемите на правоприлагащите и правоохранителни органи в България може да бъде затворена и доверието на българското общество в компетентните институции да бъде възстановено. Това е и пътят страната ни да преодолее слабостите във функционирането на правовата държава и да постигне необходимото доверие сред нашите европейски партньори.

Търсим решенията за България. Включете се!

Снимка: eksa.org

MOVE.BG

тагове
Право, Статия,
Автор
още по темата

още от Право и ред: Справедливост в 5 стъпки