Лични данни

1. Обхват
В случаите, когато МожеБГ действа като администратор на лични данни, тези декларация и известие за поверителност се предоставят на всички субекти на данни, чиито лични данни се събират в съответствие с изискванията на GDPR. В тази декларация не са включени дейностите по обработка, които са свързани с данните на служителите на МожеБГ, които се уреждат в Правилника за вътрешния ред на организацията.

2. Отговорности
1. Отговорникът по защита на данните е длъжен да гарантира, че тази декларация се предоставя на субектите на данни, преди МожеБГ да започне да обработва личните им данни.
2. Всички Служителите на МожеБГ, които взаимодействат със субектите на данни, са длъжни да гарантират, че тази декларация е предоставена на вниманието на субектите на данни и че тяхното съгласие за обработката на данните им е получено.

3. Декларация и уведомление за поверителност
Тази декларация и уведомление за поверителност описват как ние, МожеБГ, ще събираме и използваме Вашите лични данни.

Лични данни
Съгласно GDPR, личните данни се определят като:
“всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

3.1 Кои сме ние?
Фондация „МожеБГ“, БУЛСТАТ: 176599614, със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1000, бул. „Цар Освободител“ No 10, ет. 3, е неправителствена организация, която:
• Свързва създаващите хора и осигурява пространство за общо действие и генериране на идеи;
• Моделира решения за устойчиво развитие чрез иновации и включване;
• Изследва потенциално успешните сектори на икономиката;
• Образова в културата на участие и споделяне;
• Вдъхновява с историите на успешните и градивните.

Защо МожеБГ трябва да събира и съхранява лични данни?
За да можем да осъществим неправителствените цели на МожеБГ, трябва да съберем лични данни за кореспонденция и разпространение на нашите идеи. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.
За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, МожеБГ ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:

Вид лични данни Източник
Име и фамилия Генерирани от потребител
И-мейл Генерирани от потребител
Телефон Генерирани от потребител
Организацията, в която работите и позиция, която заемате в нея Генерирани от потребител
Фотографии и видеоизображения Заснемане от МожеБГ или предадени по друг начин

 

Повече за това какви бисквитки използваме и как обработваме данните Ви може да прочетете в нашата Политика за употреба на бисквитки.

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

• Реализация на неправителствените цели на МожеБГ;
• Популяризиране на дейността на МожеБГ;
• Регистрация на сайта ни, за да може да ползвате неговите функционалности.
• Осъществяване на контакти между членовете на общността на МожеБГ;
Нашето правно основание за обработка на личните данни:
• Вашето съгласие;
• В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес.

Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни, са следните:

• Да използваме Ваш e-mail адрес, за да Ви изпращаме информация за нашите събития и бюлетин;
• Съхраняване на информация с цел защита срещу съдебни или данъчни претенции;
• Използване на Вашите данни, за да подобрим представянето на нашия уебсайт;

Changemakers:
Отделно от дейностите по обработка, които извършваме в обичайната си работа, за нашата кампания ChangeMakers ще събираме и обработваме данни за всеки номиниран като: две имена, организация, в която работите или с която сте свързани, кратко описание на постиженията Ви и връзка с Ваш профил с социална мрежа (напр. LinkedIn). Ще бъдат събрани и първоначални данни за контакт с номинирания, както и името на номиниращия.
Данните ще бъдат генерирани първоначално от трети лица – номиниращи, и ще трябва да бъдат одобрени от всеки номиниран, преди да бъдат публикувани на нашата Карта на Двигателите на Промяната в България. Там те ще могат да бъдат разглеждани от всеки посетител на сайта, с изключение на данните за контакт (телефон/e-mail), които ще бъдат използвани само за комуникация между нашия екип и номинираните лица.
Всеки номиниран ще може да коригира или заличи данните си, освен по общия начин (виж по-долу), но и с e-mail до contact@move.bg
Целта на обработката е да се информира гражданското общество в България за активността на хора и организации по места в страната, както и да се осъществи комуникация между организаторите на кампанията и номинираните/номиниращите.

Портал „Общността на MoveBG”
Достъп до страницата на „Общността на MoveBG” Вие отваряте поддомейн на нашия сайт, който се управлява от платформата за комуникация MightyNetworks. При изявяване на желание за присъединяване към Общността (чрез “Request to join” или по друг начин) Вие напускате пространството, в което МожеБГ e администратор на Вашите данни. От там нататък сте обвързани с Декларацията за поверителност на Mighty Networks и Ви съветваме да я прочетете, преди да продължите да сърфирате из тяхното приложение.

3.2 Обработване на основание съгласие
В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, МожеБГ може да обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие.
С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.
За да обработва МожеБГ специални категории лични данни се изисква съгласието на субекта, като то трябва да бъде изрично дадено. Когато искаме да ни предоставите чувствителни лични данни, ние винаги ще ви кажем защо и как ще се използват данните.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите и-мейл до Отговорника по защита на данните

3.3 Предаване на трети лица
Възможно е предаването на личните Ви данни на следните трети лица:

Tип трети лица Категория лични данни, които им се предават Цел
Облачен софтуер за обработка/съхраняване на данни от онлайн регистрационната форма. Данни от бланката за регистрация в сайта Организационно обслужване на дейността

3.4. Период на съхранение
МожеБГ ще съхранява личните Ви данни, както следва:

Данни, предоставени при регистрация или попълване на друга контактна форма До момента на отправяне на възражение или оттегляне на съгласие за обработка

 

3.5. Правата Ви като субект на данни
Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:
• Право на достъп - имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
• Право на поправка - имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
• Право да бъдете забравени - при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
• Право на ограничаване на обработката - когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
• Право на преносимост - Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
• Право на възражение - Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
• Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
• Право на съдебна защита: в случай, че МожеБГ откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 3.6 по-долу.
Aко има трето лице (както е посочено в точка 3.3 по-горе) при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на него.

3.6. Жалби
В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от МожеБГ (или трети лица, както е описано в точка 3.4 по-горе) или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред Отговорникa по защита на данните на МожеБГ.
Данните за всеки от тези контакти са:

Данни за контакт с надзорния орган Данни за контакт с  Отговорника по защита на данните
Лице за контакт: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) Ирина Алтънова
Адрес 1: Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Гр. София, ул. Сердика 20
Имейл: kzld@cpdp.bg contact@move.bg
Телефонен номер: 02/91-53-518 +359 895 678 550

 

3.7. Допълнителна информация

При какви обстоятелства МожеБГ, ще може да ме търси?
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава МожеБГ?
МожеБГ по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако МожеБГ съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
• Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
• Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.
• Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
• Информация за легитимните интереси на МожеБГ или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
• Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
• Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
• Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
• Колко дълго ще се съхраняват данните.
• Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
• Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
• Как да подадете жалба до надзорния орган.
• Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
• Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
• Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?
В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), МожеБГ приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни:
- Лична карта