Чрез Плана за възстановяване да се определят ключовите екосистеми в България

Това е едно от исканията в поредно отворено писмо на инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации "За зелен рестарт".


От МOVE.BG, публикувана на 28 януари 2021

Необходима е спешна ревизия на проекта на правителството за Национален план за възстановяване с цел осигуряване на устойчиво иновативно икономическо развитие по стандартите на XXI век и запазване на природните ресурси на България. Затова настоява в поредно отворено писмо Коалицията от граждански организации "За зелен рестарт", в която влизат MOVE.BG, WWF България, "Грийнпийс"-България и "Институт Кръгова Икономика". Коалицията излезе със специално Становище по повод липсата на яснота вече почти два месеца относно подбора на направените предложения по време на обществената консултация на Плана. Въпреки неколкократните призиви на "За зелен рестарт" за създаване на ясен механизъм за селекция и оценка на отправените идеи, такъв все още няма публично обявен. Като знак на добра воля и за да подпомогнат този важен за България процес, експертите на "За зелен рестарт" избраха от всички свои над 160 предложения пет ключови приоритета по направленията на експертиза на организациите в Коалицията: иновации и стартъп развитие, кръгова икономика, климат, енергия, биоразнообразие и земеделие.

В направление "Биоразнообразие и земеделие" в писмото е разработен приоритетът за определяне на ключовите екосистеми (горски, сладководни, морски, земеделски и градски) и осигуряване на финансова подкрепа чрез ПВУ за разработването на нов социално–икономически-екологичен модел за планиране и администриране на публичните средства в България, основан на екосистемните базирани решения (ЕБР), Целите за устойчивото развитие на ООН и ползите за климата и човешкото здраве от опазването и възстановяването на природните екосистеми. Този приоритет стъпва на представени над 30 предложения от експерти от сферата на биоразнообразието у нас - те бяха генерирани през юли 2020, когато Коалицията събра над 50 от водещите български специалисти и когато все още нямаше никаква информация за Плана; както и през ноември, когато над 10 водещи експерти обсъдиха представения от правителството проект и дадоха конкретни препоръки по него.

Защо е важен този приоритет?

Здравите и разнообразни екосистеми са ядрото на ЕБР и представляват ключ към успеха за справяне със социалните, икономическите и екологичните предизвикателства. Тези решения позволяват предоставянето на критични екосистемни услуги и повишаване и подобряване на устойчивостта към изменението на климата и преодоляване на локалните предизвикателства като по-лесно справяне с природните катаклизми, например, наводненията или замърсяването на въздуха и намаляване на здравните рискове и благосъстояние на хората.

ЕБР също са от съществено значение за осигуряване на устойчиви системи и практики за земеделието. В областта на добрите земеделски практики са налични решения, които осигуряват печеливши сценарии, едновременно касаещи смекчаването и адаптирането към изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие и устойчивото управление на почвата и водите. Повечето решения имат дългосрочен финансов смисъл за земеделските производители, но има краткосрочни разходи и рискове, които трябва да бъдат преодолени, като могат да бъдат подкрепени и чрез Механизма за възстановяване и устойчивост. 

Какви са причините за приоритизиране на екосистемните базирани решения?

Европейският съюз отчита, че загубата на биоразнообразие, влошаването на състоянието на околната среда и необходимостта от значително позеленяване на земеделските практики, са сред основните заплахи за съществуване на Европа и света и поставя нов подход насочен към биоразнообразието и природните ресурси като ключова основа за осигуряване здравето, жизнения стандарт и икономическото развитие на обществото ни. В рамките на Европейската зелена сделка, общността определя амбициозни стратегически цели като тези в новата Стратегия за биологичното разнообразие, и Стратегията „От фермата до трапезата“за справедлива, здравословна и екологична хранителна система. България може и трябва да е сред лидерите в тези приоритетни области на Общността

Тези и много други обещаващи инициативи имат потенциала както да обърнат кризата с биологичното разнообразие и неустойчивите земеделски практики в Европа, така и да подпомогнат устойчивото икономическо възстановяване от COVID-19. За да се постигнат желаните въздействия и да бъдат ефективни обаче, са необходими ясни цели, мерки, ангажираност, механизми за прилагане, адекватно финансиране и дългосрочен мониторинг.

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. е амбициозна и изпълнява ангажиментите на ЕС и държавите членки като страни по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие. Стратегията има за цел да гарантира, че екосистемите са здрави и устойчиви на изменението на климата, богати на биологично разнообразие и предоставят набор от услуги, които са от съществено значение за просперитета и благосъстоянието на гражданите. Като се има предвид, че един от крайъгълните камъни на Европейската зелена сделка цели да подобри естествения капитал на ЕС и че природният капитал може значително да допринесе за намаляване на въздействието на наводненията, например, ЕБР може да играят значителна роля в стимулирането на икономическия растеж, който ще върне ЕС по пътя на устойчивото възстановяване.

За да се интегрират ЕБР към Националния план за устойчивост е необходимо:

  • Да се планират екосистемни решения, насочени към естествените екосистеми:
  • Да се извърши единно национално картиране на ключови естествени екосистеми (горски, сладководни, морски и тревни) и единна социално-икономическа оценка на предоставяните от тях екосистемни услуги. Последващо планиране на мерки за опазване, устойчиво управление или възстановяване на естествените местообитания и тяхното биоразнообразие, обвързани със Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. и с изискванията на природозащитните директиви на ЕС;
  • Създаване на нови и възстановяване на деградирали екосистеми за подобряване на екосистемните услуги на ниво ландшафт, осигуряване на местообитания за видове и подобряване на връзката между градските и селските райони;
  • Да се планира прилагане на екосистемни решения за земеделските територии и внедряването на природосъобразни селскостопански практики с отчитане смекчаването и адаптирането към изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие, запазването на почвеното плодородие и водите:
  • Широко приложение на агро-екологични земеделски практики;
  • Популяризиране на агролесовъдството, на мултифункционални горски ландшафти със защитни функции и такива за производство на хранителни ресурси;
  • Подобряване на агробиоразнообразието за по-устойчиви земеделски системи, адаптирани към промените в климата и насочени към опазване здравето на хората;
  • Да се планират екосистемни решения в градската среда: градски зелени зони, опрашители, зелени коридори, възстановени влажни зони, устойчиви градски отводнителни системи или зелени покриви;
  • Мерките и интервенциите да имат индикатор за резултат и индикатор за въздействие върху околната среда и климата с реално работеща система за мониторинг;
  • Подобряване на вторичното законодателство, свързано с опазването и управлението на ключови екосистеми и обвързването им със здравето на хората.

Прочетете цялото Становище на Коалиция "За зелен рестарт" тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла