Необходими са незабавни действия за подкрепа на иновативните стартъпи

В отворено писмо до правителството BESCO, MOVE.BG, Endeavor и BVCA застават зад конкретни предложения, които да подпомогнат стартиращите компании в плавното им преминаване през кризата, свързана с COVID-19, и да осигурят положителното им развитие и ръст в бъдеще.


От МOVE.BG, публикувана на 27 март 2020

Коалицията на иновативната екосистема, в която влизат стартиращи компании, акселератори и инвеститори за стартово бизнес развитие в България, призова за незабавни действия за подкрепа на иновативните малки и средни предприятия в начална фаза и фаза растещ (startups и scaleups). Коалицията, в която участват BESCO - Българската стартъп асоциация, EDIT.BG -  общност за икономическо развитие чрез иновации и технологии към фондация MOVE.BG, Endeavor - най-голямата световна организация, подпомагаща предприемачеството с висока добавена стойност, и BVCA - Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране, изпрати отворено писмо с конкретни предложения до министър-председателя Бойко Борисов, еврокомисар Мария Габриел, вицепремиера Томислав Дончев, министъра на финансите Владислав Горанов и министъра на икономиката Емил Караниколов.

Авторите на писмото предупреждават, че “настоящата кризисна ситуация изправя голяма част от стартиращите компании пред риска да фалират или да потърсят перспективи за развитието си извън България. Такъв сценарий би имал дългосрочни негативни ефекти за конкурентоспособността й икономическото развитие на страната ни”. Затова от коалицията апелират за осигуряване на леснодостъпен механизъм за получаване на ликвидни средства чрез фонд мениджърите, одобрени от “Фонда на фондовете”, както и включване на стартъпите в списъка с потенциални бенефициенти на програмите за подпомагане на бизнеса със средства, предоставени от “Българската банка за развитие” и нейния фонд за дялово инвестиране. Предлага се и отсрочване на задълженията към държавата, в частност на  осигуровките на служители на стартъпи до нормализиране на икономическата обстановка. 

Мерките в писмото ни целят да осигурят необходимата ликвидност на стартъпите в периода на кризата, породена от COVID-19, и възможността те да продължат своето развитие и пълноценен растеж в бъдеще. Наша обща грижа днес трябва да бъде осигуряване на среда тези млади компании да пораснат в големи структуроопределящи бизнеси от България в ерата на автоматизацията, в която живеем,” сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и един от инициаторите на писмото.

Публикуваме пълния текст на писмото:

"ДО:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

Г-ЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ
КОМИСАР НА ЕК С РЕСОР ИНОВАЦИИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Становище на Коалицията на иновативната екосистема за нуждата от подкрепа на иновативните МСП в стартираща и активна фаза на развитие.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Коалицията на иновативната екосистема, съставена от BESCO - Българската стартъп асоциация, EDIT.bg - общност за икономическо развитие чрез иновации и технологии към фондация MOVE.BG,  Endeavor - най-голямата световна организация подпомагаща предприемачеството с висока добавена стойност и BVCA - Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране, обединява стотици стартиращи компании, акселератори и  инвеститори за стартово бизнес развитие в България. Съвместно, ние работим обединени от обща цел - да трансформираме икономиката на страната ни и да я превърнем в икономика, базирана на наука и развойна дейност с фокус върху индустриите с висока добавена стойност. 

 Във връзка със създалата се ситуация в страната, бихме искали да Ви запознаем с текущото състояние на стартиращите компании, както и на компаниите в процес на активно развитие в България. Нашите членове представляват различни индустрии и с дейността си помагат тези сфери от икономиката ни (образование, високи технологии, транспорт, туризъм, логистика, биотехнологии и други) да се иновират. Целта на настоящото писмо е да предложим механизъм, по който стартиращите и иновативни компании да бъдат подкрепени и дори спасени. Същината на стартиращите компании е такава, че те са в етап на развитие, където извършват предимно научно-развойна дейност и реинвестират всичките си приходи в разработки и развитие. Съответно те нямат активи и спестявания и това ги прави много уязвими в ситуация на криза.

През последните 10 години се свърши много работа от страна, както на правителството, така и на бизнеса, за да има днес България една добра, жива и бързоразвиваща се стартъп, предприемаческа и иновативна екосистема. Тя обединява над 15 000 човека, които привличат инвестиции от целия свят и все по-често успява да създава компании, които предоставят продукти и услуги на световно ниво. Настоящата кризисна ситуация изправя голяма част от тези компании пред риска да фалират или да потърсят перспективи за развитието си извън България. Такъв сценарий би имал дългосрочни негативни ефекти за конкурентоспособността й икономическото развитие на страната ни. Важно е днес да предприемем действия, с които да гарантираме, че това няма да се случи.

Основната нужда на малките и средни предприятия (МСП) в момента е ясен и лесно-достъпен механизъм за получаване на ликвидни средства. В тази връзка считаме, че ускоряване на процесите и сроковете за стартиране на вече избраните изпълнители по програмите за финансиране посредством “Фонд на фондовете” е стъпка в правилната посока. През миналата година бяха избрани фонд мениджъри, чрез които се очаква да бъдат инвестирани около 450 млн. лв. публичен ресурс в МСП-та в различен етап от своето развитие. Тези средства ще спомогнат за продължаващото успешно развитие на цялата предприемаческа екосистема в България. Ситуацията, в която се намираме, благоприятства предприемането на по-смели мерки, чрез които тези вече планирани и отпуснати средства, по една бърза и лесна процедура да могат да достигнат до компаниите. Ще е ефективно, ако вече избраните банки, фонд мениджъри и  други посредници от ФМФИБ, ЕИФ и ЕБВР поемат допълнителен ресурс за подпомагане на МСП-та от национални и европейски фондове. Призоваваме:

  • Временно спиране на изискванията за набиране на капитал от трети страни на ниво фонд или сделка. Призоваваме да се позволи на управителите на фондове за дялово и рисково инвестиране да започнат да инвестират веднага, като се остави възможност за допълнително набиране на средства на ниво фонд в рамките на 24-месечен период, когато условията се подобрят;
  • Да се съкрати и оптимизира  административната процедура, която възпрепятства вече избраните фонд мениджъри, чрез които да бъде инвестиран този публичен ресурс в МСП-та;
  • Стартиране на диалог с Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд и Европейската банка за възстановяване и развитие, относно начините за подкрепа на финансовите посредници и идентифицирането на възможностите за съвместно инвестиране на фондово и фирмено ниво. За момента, те са заделили значителни COVID-19 ресурси, за да поддържат инвестициите си, с цел мобилизиране на допълнителен капитал за МСП и използване на въведени общоевропейски мерки.

Друга възможност, която би осигурила средства за стартъпите е те да бъдат включени в списъка с потенциални бенефициенти на програмите за подпомагане на бизнеса със средства, предоставени от “Българската банка за развитие” и нейния фонд за дялово инвестиране. Това би могло да се реализира както по линия на кредити за оборотни средства, отчитащи спецификата на този тип компании (н-р кратка история, липса на значителни материални активи и опериране на загуба в началния етап на развитие), така и чрез хибридни инструменти като например капиталово финансиране със заложена опция за обратно изкупуване по фиксирана цена, какъвто вариант беше коментиран в публичното пространство. Предоставянето на дял от компанията в замяна на финансови средства е добре позната практика при стартиращите компании и вярваме, че голяма част от нашите членове биха се възползвали. При нужда нашите организации са готови да съдействат с всякакъв експертен ресурс, който би помогнал да по-ефективното реализация на една такава програма.

Друга измерима мярка, може да бъде отсрочване на задълженията към държавата, в частност - отсрочване на осигуровки на служители на стартъпи до нормализиране на икономическата обстановка. 

Експертният капацитет на стартиращите иновативни компании  може да играе ключова роля в процеса на възстановяване след кризата. Светът, в който живеем ще бъде променен и всяка индустрия ще вложи усилия в дигитализирането на своя бизнес, процеси, продукти и услуги. Със своите решения българските технологични компании ще помогнат на традиционните индустрии да върнат своите конкурентни позиции, ще създаде нови значими конкурентни на нуждите на новото време предприятия в България  и не трябва да допускаме днес тези компании да бъдат загубени.

С разбиране за натовареността на програмата ви в настоящия момент разчитаме в най-кратък срок на лична среща с Вас или членове на Вашия екип, на която  да ви запознаем с предизвикателствата и перспективите пред иновационната и предприемаческата екосистема в страната, както и какви мерки биха допринесли за нейното продължаващо успешно развитие. Вярваме, че българската икономика има потенциал да се трансформира в икономика с висока добавена стойност и сега е момента да се предприемат необходимите действия това да се случи. 

26.3.2020, София

С уважение, 

г-н Добромир Иванов
Председател на BESCO

г-жа Саша Безуханова
Председател на борда на MOVE.BG 

г-н Момчил Василев

Изпълнителен директор на Endeavor

г-жа Мария Маринова

Директор на Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране

*Писмото е входирано в МС на 26 март 2020 година.

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital