Иновации

Решения за България: Digital

Програма в подкрепа на дигиталния бизнес. Анализираме световни и локални тенденции, дискутираме върху съществуващите проблеми пред стартиращи и млади компании и заедно търсим решения за създаването на среда, която подкрепя иновациите и привлича инвестиции. Работим за насърчаване на взаимодействието между различни представители на дигиталния бизнес, обмена на опит и идеи и изграждането на една съвременна дигитална екосистема.

Дигитални посоки от България: Саша Безуханова

4 декември, Саша Безуханова
Живеем във време на четвъртата индустриална революция, в коeто световната дигитална свързаност и развитието на технологиите водят до бързи промени сред всички сектори на икономиката, както и в обществото. До 2022 г. над 60% от световния брутен вътрешен продукт (БВП) ще бъде дигитално-свързан, сочат данните на International Data Corporation (IDC).  Очаква се 70% от новите продукти и услуги, създадени в икономиката през следващото десетилетие, да са базирани на дигиталноработещи платформи. Очевидна тенденция е използването на собствени дигитални среди (native IT environments). Облачните системи все повече включват дистрибутирани системи, свързващи локални компютърни операции (edge computing), a изкуственият интелект (AI) се очертава да бъде новият потребителски интерфейс (UI). Системите с електронни удостоверителни услуги (digital trust systems), базирани на блокчейн технологията, се превръщат в новата „умна“ основа за управление на веригите за доставка и осигуряване лоялността на клиентите. Конкурентоспособността на държавите, регионите и бизнесите в утрешния свят зависи от способността на управляващите за осигуряване на среда за развитие и бързо внедряване на иновациите на пазара. Неслучайно, Европейската комисия планира да инвестира безпрецедентната сума от 100 милиарда евро в подкрепа на иновативните изследвания и бизнеси чрез новата програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027). Друга очевидна тенденция - дигиталната индустрия в целия свят все повече се ангажира с търсенето на решения на критични глобални предизвикателства като климатичните промени, образование за бъдещето, преодоляването на растящата пропаст в дигиталното знание, осигуряване на храна за нарастващото население и устойчиво здраве. Социалните иновации стават интегрална част от дневния ред на бизнеса и формалното лидерство. Българските дигитални новатори разработват авангардни технологични и бизнес решения в крак с водещите тенденции в световната икономика. Проучването InnovationShip 2019 доказва следващо ниво на зрялост на българската стартъп екосистема и утвърждава ролята на България като основен притегателен център за иновации в региона.  Тази положителна динамика може да бъде ускорена, ако правителствата осигурят специализирана подкрепяща рамка от политики в подкрепа на стартиращите компании. Модернизацията на университетските учебни програми в съответствие с водещите тенденции в технологичното и обществено развитие може да увеличи значително потенциала на бъдещите новатори. InnovationShip 2019 потвърждава тези нужди.  Глобално свързаният свят дава възможност на държавите да играят по-голяма роля на световната икономическа сцена, отколкото политическите им граници предполагат. То би било възможно, ако се създаде стимулираща среда, която мотивира иновативните компании да се развиват до зрели бизнеси на местно ниво и да оперират на световните пазари. Българските стартъпи притежават технологичния и експертен капацитет да бъдат двигател в промяната на икономическия облик на страната, както и да превърнат България в един от основните центрове за иновации в Европа и света. Проучването InnovationShip 2019 го доказва.