Коалиция "За зелен рестарт": Позиция относно предложението за реформа на КСЕЗС

Позиция на Коалиция „За зелен рестарт“ - MOVE.BG, WWF България, „Грийнпийс“ - България и „Институт Кръгова Икономика“, по повод обществена консултация на проект на Постановление на Министерския съвет от 30.06.2023 година за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка*.


От МOVE.BG, публикувана на 14 юли 2023

*Позицията е изпратена на 13-ти юли до отговорните институции и техните ръководители, включително до г-н Николай Денков, министър-председател на Република България, до г-жа Мария Габриел, заместник министър-председател на Република България, и до г-н Юлиян Попов, министър на околната среда и водите на Република България.

Уважаеми г-н Денков,

Уважаема г-жо Габриел,

Уважаеми г-н Попов,

Приветстваме решението на правителството да бъде извършена реформа на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС). Предложената промяна обаче предизвиква нашите опасения за ограничаване на гражданското участие и на хоризонталния подход към климатичните промени и зелената трансформация заради разделянето на главния състав на Съвета на два състава, както и заради премахването на работните групи по ключовите тематични области на устойчивото развитие. Реформирането на КСЕЗС е изключително необходимо, за да бъде възстановена ритмичността на работата на Съвета след периода на спирането на неговата дейност през последните месеци. КСЕЗС е необходимо да работи редовно, прозрачно, с максимално участие и механизъм за принос на заинтересованите страни и изпълнявайки ролята на си на орган за съгласуване на политиките за зелена трансформация на хоризонтална и холистична основа. Затова, според нас, е важно ресорните комисии към КСЕЗС да бъдат запазени и да бъде активирана максимално бързо тяхната дейност.

За Коалиция „За зелен рестарт Консултативният съвет за Европейската зелена сделка има изключително важни функции, както за изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), който е ключов за извършването на успешна зелена трансформация на българската икономика и общество, така и за дългосрочното устойчиво развитие на България в съответствие с пътната карта на Европейския зелен пакт (Зелената сделка).

КСЕЗС като консултативен орган, включващ заинтересованите страни, трябва да има активна роля и по отношение на хармонизацията на законодателните актове, които са част от приетия пакет „Подготвени за цел 55“. Въпреки че в по-голямата си част тези актове са приети на ниво ЕС, планирането на тяхното изпълнение в България тепърва започва, като това важи особено по отношение на:

 • Реформата на европейската схема за търговия с емисии и добавянето на секторите транспорт и отопление, както и свързаните с тях инструменти, включително Модернизационният и Иновационният фонд и новият Социален климатичен фонд;
 • Директивата за енергийна ефективност и Директивата за енергийните характеристики на сградите и произтичащите от тях нови амбиции и необходими реформи по отношение на сградния фонд в България;
 • Изпълнението на актуализираните за България цели по Регламента за споделяне на усилието и включването на повишена амбиция за съкращаване на въглеродните емисии и създаването на поглътители на емисии, във връзка с актуализацията на Регламента за сектора на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство;
 • Финализираната към месец юни и предстояща да влезе в сила Директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и по-специално процесът на планиране на зоните за ускорено развитие на ВЕИ в България.

Консултативният съвет по Европейската зелена сделка трябва да има важна роля в координацията на горепосочените актове и реформи с процесите на изготвяне и актуализиране на ключови нормативни и стратегически документи като Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за ограничаване на изменението на климата, Интегрирания план в областта на енергетиката и климата и Националната стратегия за адаптация към климатичните промени. 

Отбелязваме, че възможността заинтересованите страни да се включват в работата на ресорните комисии и на потенциални бъдещи работни групи в рамките на големия състав на КСЕЗС е от критично значение за процеса на граждански контрол на инвестициите и реформите в НПВУ и гореописаните актове и реформи по пакет „Подготвени за 55, включително спрямо заявката на правителството за отворена администрация и спрямо изискванията на Решението на Съвета на Европейския съюз за одобрение на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Активирането на дейността на Съвета, на неговите ресорни комисии и максималната представителност на заинтересованите страни в ресорните комисии са сред основните препоръки на 50 водещи български експерти, които събрахме през февруари месец в рамките на инициативата ни „Мисия Енергиен преход. За тях функциониращ КСЕЗС с работещи ресорни комисии е ключова предпоставка за успешното изпълнение на реформите и инвестициите в НПВУ и за успешната декарбинизация на страната ни.

Затова настояваме за:

 • Запазване на ресорните комисии към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка;
 • Конструиране на комисиите, които все още не са формирани;
 • Осигуряване на ритмичност, прозрачност и публичност на работата на КСЕЗС - заседания минимум един път в месеца на големия състав на КСЕЗС;
 • Осигуряване на ритмичност, прозрачност и публичност на работата на ресорните комисии - поне един път в месеца;
 • Извършване на годишен анализ за профила и задачите на ресорните комисии и потенциалните работни групи, необходимостта от закриване или създаване на работни процеси и групи в зависимост от необходимостта за подпомагане на зелената трансформация на България и отчитайки обратната връзка от заинтересованите страни;
 • Създаване на механизъм, който да гарантира, че приетите решения от ресорните комисии задължително се разглеждат и гласуват от големия състав на КСЕЗС в рамките на месец;
 • Създаване на публичен механизъм за определяне на членовете на КСЕЗС, извън тези, които заемат длъжност по право.

Вярваме, че инициираната от правителството реформа на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка и публичната консултация на проекта за Постановление са възможност заедно в диалог със заинтересованите страни да бъде намерена формулата за реформиране на Съвета, която ще гарантира ритмичното, прозрачно и включващо заинтересованите страни по тематични области функциониране на КСЕЗС.

 

С уважение,

Саша Безуханова,

Основател на MOVE.BG и инициатор на Коалиция „За зелен рестарт“

 

Веселина Кавръкова,

Изпълнителен директор на WWF България

 

Меглена Антонова,

Изпълнителен директор на „Грийнпийс“ - България

 

Светослав Стойков,

Съосновател на „Институт Кръгова Икономика“

Автор
още по темата

още от Градска джунгла