На ръба на водата: климатът и равенството между половете


От МOVE.BG, публикувана на 22 март 2018

Март е "женският" месец, в който честваме политическите, социалните и културните постижения на жените, но наред с победите, може би е време да погледнем и към предизвикателствата, които продължават да стоят пред жените по света.

Сред най-належащите проблеми е неравномерното разпределение на тежестта на климатичните промени и екологичната сигурност, която пада върху най-бедните жени в света. Скорошно проучване на ООН разкрива, че изменението на климата засяга жените значително повече от мъжете.

Да стигнем до извора на неравенството

Лишаването от права и конфликтите, причинени от недостига на вода, са непосредствена глобална заплаха, свързана с климатичните промени. В световен мащаб над 660 милиона души нямат достъп до чиста вода. Tози ресурс е неравномерно разделен по етнически, класови и религиозни линии. Водният недостиг вече се разглежда като основен фактор в конфликтите в Дарфур, Судан и в продължаващата гражданска война в Сирия.

Недостигът на вода има и силно отражение върху борбата за равенство между половете. В най-необлагодетелстваните общности, където жените често виждат най-малко възможности за заетост и социална мобилност, задължението по снабдяване на домакинствата с вода се изпълнява несъразмерно от жени и момичета.

Venantie Mukacyemayire, member of the Turengere Ibidukikige Cooperative, Ngdrorero, Nyamagabe, Rwanda. Photo: Alan Whelan/Trócaire Жителите на селото Нгорореро в Руанда са изградили изкуствено езеро, което в момента напоява градина, използвана от 25 семейства. Снимка: Alan Whelan/Trócaire

В много селски райони в развиващия се свят изискването към жените да набавят вода (в допълнение към други времеемки задачи със или без технологични улеснения) води до значителен разход на време и енергия. В такива райони жените и момичетата пътуват средно по 6 километра на ден до водоизточниците. Според скорошна оценка на ООН, жените и момичетата в страни с ниски доходи посвещават на такива дейности 40 милиарда часа годишно. А това се равнява на труда на цялата работна сила във Франция за една година, като в проучването не се споменава, че в изчислението влизат и часовете, в които френските работници стачкуват.

В Танзания например, сред общностите с достъп до вода на 15 минути от дома, момичетата посещават училище 12% повече, отколкото на местата, където водоизточниците се намират на час път или повече. Недостигът на вода налага сурова физическа тежест върху личното и професионалното развитие на жените и следователно е обратно пропорционален на успешното им овластяване.

Тежестта на света

Жените, които пренасят тежки товари, са изложени на риск от физически травми, а дори по-сериозни здравословни проблеми грозят бременните. Жените и особено момичетата, отговорни за събирането на вода от общи водоизточници са изложени и на по-голяма опасност от нападение и тормоз.

Ефектите върху здравето и благополучието на най-бедните жени в света, на които се налага да набавят вода за бита, са повече от обезпокоителни. И все пак, политиците твърде рядко признават по-дълбоките социални последици. Докато жените полагат по-голямата част от труда по непосредственото осигуряване на вода, мъжете се занимават най-вече с управлението на ресурса. Това е същностно проблематично и на свой ред се вписва в по-големите социални неравенства, които влияят върху половите норми, политическия глас и социалните конструкти, свързани с труда. Въпросите относно достъпа до вода следва да бъдат разисквани в по-широкия контекст на неравенството между половете, като се отчита и специфичната локална динамика.

Вода за жените и жени за водата

A woman and weaving girl at a loom in Madagascar. Жена и момиче, тъчащо на стан, Мадагаскар. Снимка:Net Positive Impact

Дискусията за пола трябва да бъде включена във въпроса за управлението на водите. Търсенето на решения за водния недостиг в селските райони из южните части на света, без да се отчитат отсенките на половите роли, няма да допринесе за напредъка на жените в развиващите се общества. Целите за устойчиво развитие на ООН признават необходимостта от по-широка рамка, която да включва равенството между половете. Това поставя дискусията за пола на преден план в обсъждането на глобалните предизвикателства.

ООН публикува насоки за интегриране на пола във водните права, в които препоръчва водата да не се разглежда просто като ресурс, а като екологично, социално и икономическо благо. Такава смяна на парадигмата оставя повече пространство и полът да бъде отчетен като фактор. Важен аспект в борбата за равенство между половете в развиващия се свят е например правото на жените да притежават земя, като по този начин имат и права върху водата.

Многостранен подход към устойчив свят

Най-успешните програми за устойчиво развитие отдават специално значение на по-мащабните и институционализирани форми на неравенство. Фокусирането върху равнопоставеността на жените като корен на натиска върху околната среда може да даде успешни резултати. Програмите на ООН, като Watersheds и Gender, вече предприемат проактивен подход за осигуряване на по-голямо участие в управлението на водите. Жени обучават други жени да станат представители и ръководители на дребномащабни водни компании на местно ниво. Чрез участието жените придобиват знания в областта на техническото земеделие и управлението на водите и постигнат по-голямо представителство и социално включване. Местното управление на водни ресурси и разпределение на нивото на по-малките общности също допринася за устойчиви успехи, укрепвайки демократичния процес.

Един от възможните пътища, за да се гарантира устойчивост - както социална, така и екологична - минава през овластяване на жените и мисъл за ролята на пола в конфликтите и правата върху водата. В обществения дебат се наблюдава отчетлив напредък към по-ясно определяне на задачите, в които правата на жените и заплахите за околната среда се преплитат. 

Разбирането на конкретната тежест върху жените, свързана с климатичните промени, е от съществено значение както за намиране на решения на екологично равнище, така и за създаване на по-широко включване в името на устойчивото развитие. Докато не споделяме бремето на климатичните промени и не осигуряваме на всички членове на обществото справедлив достъп до ресурсите, не можем да кажем, че равенството между половете е постигнато.

Източник: Plan A

MOVE.BG

Автор
още по темата

още от Актуално