Мисия Зелена София: идеи за привличане на бизнеса в зеленото развитие на общините

MOVE.BG публикува специален доклад със 150 идеи за зелено развитие на София и на останалите общини в България, които бяха дадени от 55 водещи български експерти. Днес ви представяме идеите на групата за бизнеса и зеленото развитие на местните власти.


От МOVE.BG, публикувана на 14 май 2024

В панела “Подготвени заедно: ролята на бизнеса в зеления преход на София” участваха следните експерти:

 • Доц.д-р Марина Стефанова - заместник-декан по “Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране“ на Стопанския факултет на Софийския университет - модератор на панела
 • Ивайло Бонев, основател на “Технократи”, докторант в СУ - рапортьор на панела
 • Албена Маркова, съдружник в PwC, ръководи направление “Консултантски услуги“ за Югоизточна Европа
 • Емилия Ангелова, общински съветник, част от групата на ПП-ДБ-СС в СОС
 • Маргита Колчева, старши съветник “Устойчиво развитие” в Yettel България
 • Радослава Масларска, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), председател на Съвета на директорите на “Елана Трейдинг” АД
 • Девора Милчева, експерт в “УниКредит Булбанк”
 • Любомир Филипов, директор стратегически партньорства и регулиране, “Софийска вода”
 • Теодор Радонов, ръководител на регионалния офис на Европейската инвестиционна банка (EIB) в България (дистанционно участие в панела)

Да помислим?

Независимо дали сте представители на общинските власти, на науката, на бизнеса или сте загрижени за населеното място, в което живеете, нека започнем с три въпроса и да помислим:

 • Как общините могат да привлекат бизнеса в зеленото развитие на населените места, в които живеем?
 • Как бизнесът може да се включи в зелената трансформация на населените места, в които живеем?
 • Как централната власт може да помогне на общините за тяхната успешна зелена трансформация?

Ролята на бизнеса в зеленото развитие на общините: защо темата е важна?

Органите на местно самоуправление, които в България са общините, отговарят за 70% от мерките за ограничаване на парниковите емисии и за 90% от мерките за адаптиране в Европейския съюз. В същото време, обаче, местните власти отговарят за едва 55% от разходите и 64% от инвестициите в основните сектори, които са свързани с прилагането на климатичните политики, показва анализ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (България все още не е член на ОИСР).

Липсата на достатъчно финансиране за зелената трансформация на градовете поставя под риск цялостния успех на климатичните мерки, посочват от организацията C40, която обединява градове от цял свят за сътрудничество и подкрепа за справяне с климатичната криза (към момента, нито един български град или община не е член на C40). 

Липсата на достатъчно финансиране за зелената трансформация на ниво местни власти е сериозен проблем, отбелязват от C40:

“Справянето с климатичната криза изисква зелената трансформация на градовете да бъде подкрепена с инвестиции, които са безпрецедентни като скорост и мащаб.

Без финансиране градовете няма да могат да осъществят зелен преход в мащаба и темпото, необходими за постигане на целите на Парижкото споразумение. Понастоящем големите градове в света се различават значително по отношение на възможностите си да разпределят съществуващите общински бюджети или да привличат външно финансиране. Ограничени от национални политики, данъчни правомощия и институционален капацитет, много градове нямат достъп до повечето форми на частни инвестиции.”

Не трябва да забравяме и три ключови аспекта. Първо, почти половината от БВП на градовете в световен мащаб е под риск заради загубата на природа в градска среда. Второ, ако не предприеме адекватни мерки за справяне с климатичните промени, световната икономика се очаква да загуби 23 трилиона долара до 2050 година. И трето, което е също много важно - ако предприемем необходимите климатични политики и мерки, те ще донесат и конкретни икономически ползи наред със здравните, социални и екологични ползи - прилагането на смели климатични действия се очаква да доведе до 26 трилиона долара в икономически ползи до 2030 година.

Интегрален подход в общината: защо е необходим?

Според анализ на ОИСР, посветен на финансирането на зеления преход на ниво местна власт, съществуват различни подходи, за да се преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени органите на местно самоуправление от гледна точка на привличането на необходимото финансиране за успешна зелена трансформация. Сред тях са стимулиране на публично-частното партньорство с въведени механизми за контрол и гарантиране на обществения интерес, както и анализ на ползите и рисковете пред емитирането на местни (общински) зелени облигации, където правната рамка позволява - проучването на чуждия опит (например на Париж) е важна първа стъпка в този анализ.

“Тъй като градовете и регионите често разчитат предимно на публични средства за финансиране на екологични и енергийни цели, има особена липса на знания за използването на частно финансиране (напр. зелени облигации, смесено финансиране). Непознаването на всички налични възможности за финансиране затруднява идентифицирането и избора на най-добрите финансови инструменти в подкрепа на планираните инвестиции в иновации в областта на устойчивото развитие,” посочват от ОИСР и допълват:

“[...] Ето защо мобилизирането на частен капитал чрез инструменти за устойчиво финансиране е от решаващо значение за преодоляване на този [финансов] недостиг. В този процес банките и частните институционални инвеститори, като пенсионни фондове и застрахователни дружества, трябва да бъдат основни участници в подкрепата на прехода към неутрални по отношение на климата икономики.”

А у нас

В България общинските разходи представляват 8% от БВП и 18% от всички държавни разходи за една фискална година. Общините се финансират основно с трансфери от националния бюджет, които зависят от централното правителство и парламент - в момента, 71% е делът на трансферите от националния бюджет в общинските бюджети, 15% идват от местни данъци и 14% са от други собствени приходи (такси, наеми, глоби, други неданъчни приходи). Затова и от години един от постоянните и все още нерешени въпроси е дали и каква да бъде децентрализацията на общините. 

Докато този дебат продължава, климатичните промени са вече тук и оказват влияние върху населените места, в които живеем. Затова като част от инициативата ни “Мисия Зелена София: подготвени за бъдещето” решихме да обсъдим как в настоящата ситуация, Столична община, а и останалите общини, могат да привлекат бизнеса към зелената трансформация. В панела “Подготвени заедно: ролята на бизнеса в зелената трансформация на София” включихме представители на науката, на бизнеса, на финансовия сектор и на общинските власти. В следващите редове ви представяме обобщение на техните идеи.

Решения

Препоръки към общината за привличане на бизнеса в зелената трансформация на София:

 • Създаване на Стратегия за зелена трансформация на общината за следващите десет години, както и на годишни планове за действие за изпълнение на Стратегията за следващите четири години. Да бъде създадена Работна група с представители на заинтересованите страни, която да подпомогне процеса на изработка на Стратегията. В Работната група да бъдат включени представители на гражданския сектор, на науката, на бизнеса и на държавните институции, които имат отношение по темата. Коментарите на представителите на Работната група да бъдат внесени в общинския съвет при обсъждането на Стратегията
 • Стратегията да бъде изработена в рамките на шест месеца и да бъде внесена за обсъждане в общинския съвет в рамките на месец от финализирането й  (Стратегията е различна от настоящия План за действие за устойчива енергия и климат, който не обхваща зелената трансформация интегрално)
 • Създаване на планове за действие по сектори за тяхната зелена трансформация - плановете да бъдат годишни, да се публикуват до края на септември месец предходната година, да включват конкретните действия и необходимите човешки и финансови ресурси за тяхното изпълнение. Създаване на специална част от плановете за действие с анализ за типа финансиране, което може да се привлече за реализиране на всеки един отделен проект - държавно финансиране, общинско финансиране, частно финансиране, финансиране с европейски средства
 • Създаване на Работна група за изработване на анализ за възможностите за използване на устойчиви финанси от общината за реализиране на проекти за зелено развитие. Задължително Работната група да проучи въпроса какъв тип зелени общински проекти биха били финансирани чрез евентуално емитиране на зелена облигация от общината. Работната група да извърши анализ за възможността общината да гарантира зелена облигация на частен емитент за реализирането на конкретни, приоритетни за общината, проекти за зелена трансформация на населеното място. Работната група да включва представители на районите администрации, на бизнеса, на финансовия сектор, на науката и на гражданския сектор и да има мандат шест месеца. Анализът, изработен от Работната група, да бъде внесен от общината за обсъждане в общинския съвет в рамките на месец след завършването му
 • Създаване на Работна група за изработване на механизъм за публично-частно партньорство по отношение на реализирането на проекти, посветени на зелената трансформация. Работната група да включва представители на районите администрации, на бизнеса, на науката и на гражданския сектор и да има мандат от шест месеца. Механизмът, изработен от Работната група, да бъде внесен от общината за обсъждане в общинския съвет в рамките на месец след завършването му
 • Реализиране на пилотен проект за публично-частно партньорство по отношение на зеленото развитие, който да служи като модел за привличане на бизнеса
 • Създаване на платформа от Софийската агенция за инвестиции, посветена на зелените приоритети и проекти на Столична община, с цел по-лесно привличане на инвеститори по основните мерки за зелена трансформация
 • Включване на общината в платформата Circular City Centre C3  на Европейската инвестиционна банка - платформата подпомага прехода на градовете от линеен към кръгов модел на икономиката
 • Включване на общината в платформата Climate Adaptation Investment Advisory Platform ADAPT на Европейската инвестиционна банка - платформата подпомага привличането на капитал за реализирането на мерки за адаптация и в нея могат да участват представители на правителство, местни власти, обществени институции, финансови институции и определени представители на бизнеса
 • Повишаване на капацитета на общината чрез провеждане на обучения за служителите, посветени на разписването и разработването на проекти за зелена трансформация, включително на тяхната финансова устойчивост и на начините за привличане на бизнеса
 • Въвеждане на изискване всички доставчици по общински програми да бъдат ESG сертифицирани
 • Въвеждане на принципа на зелените обществени поръчки, при който екологични критерии са включени при всички етапи на обществената поръчка
 • При създаване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни документи (стратегии, планове за действие и други) те да бъдат разписвани по начин, който посочва ясно отговорните лица и механизмите за контрол. Например, във всеки подобен документ да се следва следният модел - Посочване на конкретните ресурси - финансови и човешки, които ще бъдат необходими за изпълнението на мерките, както и как ще бъдат осигурени. Посочване на отговорните длъжностни лица за изпълнението на мерките. Посочване на длъжностните лица за контрол на изпълнението на мерките. Посочване на конкретните санкции при неизпълнение. Публикуване на годишни доклади по изпълнение на мерките, ефективността на контрола и наложените санкции

Препоръки към бизнеса за включване в зелената трансформация на общините:

 • Организиране на обучения в партньорство с местните власти за общински служители, посветени на разписване, управление и контрол на проекти 
 • Организиране на обучения  в партньорство с местните власти за общински служители, посветени на привличане на инвеститори
 • Иницииране на състезание тип акселератор/solvethon заедно с местните власти за намиране на решения на конкретни предизвикателства пред зелената трансформация на общината и последващото менториране на тези решения от страна на бизнеса
 • Доброволно прилагане на ESG оповестяване от бизнеса за общо подобряване на икономическия климат в общината и повишаване на интереса на инвеститори към общината

Препоръки към централната власт - правителство и парламент, за подпомагане на зелената трансформация на общините

 • Създаване на Работна група, посветена на емитирането на зелени общински облигации - Работната група да бъде създадена от Министерство на финансите или от НСОРБ и да включва представители на общините, на Министерство на финансите, на регулаторите, на бизнеса, на науката и на гражданския сектор. Работната група да излезе с анализ за ползите и рисковете от емитиране на зелени общински облигации и с конкретни препоръки за евентуални законови промени, ако са необходими. Мандатът на Работната група да бъде шест месеца
 • Създаване на Работна група, посветена на възможността за привличане на  средства от пенсионните фондове за финансиране на зеления преход на общините. Работната група да бъде създадена от Министерство на финансите или от БАДДПО и да включва представители на пенсионните фондове, на общините, на Министерство на финансите, на регулаторите, на бизнеса, на науката и на гражданския сектор. Работната група да обобщи и систематизира изискванията на пенсионните фондове за инвестиране в зелени облигации от тяхна страна и да направи конкретни препоръки към различните участници в процеса, включително за евентуални законови промени, ако са необходими. Мандатът на Работната група да бъде шест месеца.
 • Реализиране на голям зелен проект на обект, който е държавна собственост, с цел подпомагане на зелената трансформация на общината и на привличане на инвеститори - например, зелено летище, зелен технологичен парк, икономическа/индустриална зона за развитие на зелена икономика като част от плановете на “Национална компания индустриални зони“ ЕАД” към Министерство на икономиката (на територия на бивши военни поделения и летища, например)
 • Създаване на платформа тип one-stop-shop, посветена на различните мерки в подкрепа на зелената трансформация от оперативните програми - платформата да бъде разделена по тип реципиенти (община, бизнес, граждански сектор, домакинства) и по тематична област (енергийна ефективност, транспорт, земеделие…) с цел максимално улеснение за ползвателите. Платформата да включва и резюме на отделните мерки, освен задължителните многостранични правила за кандидатстване. Платформата да има и опцията за онлайн подаване на документи 
 • Създаване на специален фокус в Българската банка за развитие за финансиране на зелени проекти на общинско ниво - както общински проекти, така и бизнес проекти в ключови сектори за зелената трансформация на дадена община
 • Организиране на стартъп състезание от Фонда на фондовете, посветено на подкрепата на иновативни идеи за подпомагане на зелената трансформация на общините/на конкретна община

Очертаните решения се базират на споделените идеи от участниците в този панел. Идеите са обобщени и категоризирани и не претендират за одобрение чрез пълно единодушие от всички участници в панела.

Доклад “Мисия Зелена София: подготвени за бъдещето”

Докладът “Мисия Зелена София: подготвени за бъдещето”, който можете да разгледате тук, обобщава идеите на 55 водещи експерти, който MOVE.BG събра преди няколко седмици - участваха представители на местните власти и на централното правителство, експерти от науката и гражданския сектор, представители на бизнеса и на финансовия сектор.

Експертите генерираха над 150 идеи, които Ви представяме в настоящия Доклад. Препоръките на участниците са обобщени и категоризирани и могат да бъдат използвани както от Столична община, така и от останалите общини в България.

Докладът съдържа 150 идеи за зелено развитие на София и на останалите общини в пет ключови  направления:

 • Въвеждане на хоризонтален подход към климатичните политики на ниво местна власт
 • Извършване на успешен енергиен преход на общините
 • Реформиране на градското планиране и въвеждане на природно-базирани решения
 • Включването на бизнеса в зелената трансформация на общините
 • Включването на гражданите и ролята на комуникацията в този процес

Разгледайте докладът “Мисия Зелена София: подготвени за бъдещето” тук.

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

тагове
Актуално,
Автор
още по темата

още от Градска джунгла