Зеленият дневен ред: Седем добри идеи от Франция

В третата ни статия, посветена на климатичния опит на втората по-големина икономика в ЕС, ви представяме няколко интересни и полезни примери за управление на устойчивото развитие.


От Марин Маринов, публикувана на 4 март 2022

С какво свързвате Франция и климата? Каква е първата асоциация, която ви идва наум?

Парижкото споразумение за климата най-вероятно. И това е съвсем логично и разбираемо, защото именно този документ е настоящият международен договор за борба с климатичните промени. Френското правителство като домакин на Международната среща за климата COP21 в Париж през 2015 година изигра ключова роля за подписването на документа, както и лобира за неговото последващо влизане в сила.

Франция, обаче, като една от водещите политически и икономически сили в Европейския съюз, е доста активна както на сцената на климатичната дипломация, така и на национално ниво - в приемането и прилагането на различни подходи за управление на устойчивото развитие. Ще посочим само един пример от “ежедневието”: ако сте пътували на екскурзия из Франция, сигурно ви е направило впечатление едно интересно правило: не можете да пътувате със самолет на къси вътрешни разстояния, ако по същата линия съществува бърз влак.

Каква е причината?

Борбата с климатичните промени и усилията за намаляване на парниковите емисии. Докато колите са източник на 70% от замърсяването, причинено от целия транспортен сектор, а авиацията - на 13%, то влаковете допринасят едва с 0.4%. Този процент дори спада още повече при изцяло електрифицирани и модерни жп мотриси, като тези на френските железници.

Подобни примери са важни и вдъхновяващи. Но по-важно е да разберем какво се крие зад тях и как се създава среда, в която е възможно приемането на подобни политики. Затова ще ви представим седем “по-институционални”, но отново важни и интересни примера за управление на климатичния преход и зелената трансформация от Франция.

Министерство на климата

Франция е държавата в Европейския съюз, която най-дълго има в своята правителствена структура специално министерство, посветено на климатичните промени. Това е създаденото през 70-те години ведомство по околна среда, което в последните няколко правителствени конфигурации е реформирано, разширено и структурирано като Министерство на екологичния преход

Ведомството разполага с правомощия, свързани както с опазване на природата и биоразнообразието, така и с такива за извършване на зелен преход на обществото и зелена трансформация на икономиката. Сред водещите задачи на министерството са:

 • Създава и изпълнява политиките за борба с климатичните промени;
 • Създава и изпълнява политиките за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;
 • Създава и изпълнява политиките за управление на енергетиката;
 • Създава и изпълнява политиките за енергиен преход;
 • Създава и изпълнява политиките за енергийна ефективност;
 • Създава и изпълнява политиките за развитие на всички видове транспорт, с изключение на морския - сухопътен, въздушен (авиация за граждански цели), жп транспорт;
 • Отговаря за намаляването на парниковите емисии от транспортния сектор;
 • Създава и изпълнява политиките за развитие и популяризиране на зелена икономика;
 • Създава и изпълнява политиките за развитие и популяризиране на зелени работни места;
 • Създава и изпълнява политиките за развитие на зелени иновации и наука за устойчиво развитие;
 • Създава и изпълнява политиките за развитие на зелени стартъпи;
 • Създава и изпълнява политиките за въвеждане и развитие на програми за квалификации и преквалификации, свързани със зелени умения;
 • Създава и изпълнява политиките за развитие на умни градове във Франция;
 • Подпомага развитието на устойчивите финанси;
 • Подпомага политиките, свързани с екологичното данъчно облагане;
 • Подпомага развитието на образование за устойчиво развитие - споделена отговорност заедно с Министерството на образованието;
 • Координира изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН във Франция;
 • Създава и изпълнява политиките за развитие на кръгова икономика;
 • Създава и изпълнява политиките за опазване на околната среда - включително качество на въздуха, опазване на биоразнообразието, опазване на почвите, управление на отпадъците и контрол върху химическите вещества; 
 • Създава и изпълнява политиките за управление на водните ресурси, с изключение на морските;
 • Създава и изпълнява политиките за управление и опазване на природните богатства;
 • Създава и изпълнява политиките за защита от природни бедствия и свързаните с тях аварии и инциденти;
 • Създава и изпълнява политиките, свързани със строителния сектор;
 • Подпомага развитието на инфраструктурата (регионално развитие) - спомагателни функции към Министерството на кохезионната политика и териториите;
 • Подпомага политиките за градско планиране - спомагателни функции към Министерството на кохезионната политика и териториите;
 • Подпомага политиките, свързани с жилищното настаняване - спомагателни функции към Министерството на кохезионната политика и териториите.

Министерството на екологичния преход е натоварено и със задачата да развива споделената икономика, като едно от средствата за по-екологичен начин на живот. Ведомството отговаря включително за прилагането на инициативата на Европейската комисия за насоки за развитие на този тип икономика.

Барбара Помпили е министър на екологичния преход от 2020 година. Снимка: стопкадър от екрана.

Агенция за екологичен преход

Агенцията за екологичен преход (ADEME) е научно-изследователска агенция, която освен, че развива научна дейност, разполага и с програма за инвестиции в иновации. Агенцията се управлява съвместно от Министерството на екологичния преход и Министерството на образованието, науката и научните изследвания. Разполага с над 1000 служители и почти 30 офиса из континентална Франция и отвъдморските територии на Републиката.

Агенцията за екологичен преход има пет приоритетни теми на работа: 

 • управление на отпадъците, земите и замърсените почви; 
 • борбата с климатични промени и адаптирането към тях; 
 • енергийният преход и производство на чисти форми на енергия;
 • подобряване на качеството на въздуха и управлението на шума;
 • прилагане на крос-секторни политики, като развитие на устойчиви градове, устойчиви практики на потребление и други.

Агенцията за екологичен преход извършва научна и аналитична дейност, включително целенасочено по направление подкрепа на развитието на зелени иновации. Структурата подпомага и практическото приложение на зелените иновации чрез различни инструменти, сред които наръчници, брошури и кампании.

Агенцията управлява два от големите регионални инвестиционни фонда за екологичен преход - този за развитие на възобновяеми източници (Heat Fund) и този за иновативни практики за управление на сектора с отпадъците (Waste Fund). Също така, структурата управлява Greentech Innovation Incubators - мрежа от национални инкубатори в подкрепа на развитието на високотехнологичните зелени стартъпи (greentech). Мрежата поддържа различни инициативи в подкрепа на стартиращите бизнеси.

Национална агенция за научни изследвания

Националната агенция за научни изследвания (ANR) е структура, която финансира иновативни научни проекти, резултат от сътрудничество между няколко публични органи и институции или между публичен орган/институция и частния сектор. Управлява се от Министерството на образованието, науката и научните изследвания. Един от фокусите й е борбата с климатичните промени, като Агенцията поддържа различни програми за финансиране.

Националната агенция за научни изследвания управлява Програмата за инвестиции в бъдещето - специална инициатива в подкрепа на развитието на научните иновации, подготвящи Франция за бъдещето. Сред приоритетните теми за финансиране са зелените иновации, кръговата икономика, възобновяемите енергийни източници. L В момента в действие е четвъртата сесия на програма, която започва през 2021 година и е на стойност 20 милиарда евро.

Устойчивите финанси

През 2017 година Франция става първата страна издала зелени бенчмарк облигации - Green OATs. Те са на стойност 7 милиарда евро. 

През 2017 е разработена и приета и специалната рамка за зелени облигации, описваща правилата за тяхното емитиране и използване. Правителството на Франция е задължено да подготвя ежегодни доклади за използването на средствата от облигациите и техния ефект. През 2021 година, четири години след приемането на Рамката, е емитирана втората серия Green OATs, отново на стойност 7 милиарда евро. 

С набраните средства от зелените облигации френското правителство планира да финансира част от Програмата за инвестиции в бъдещето - проекти, свързани с борба с климатичните промени, адаптиране към промените в климата, опазване на биологичното разнообразие и борба със замърсяването на въздуха, почвите и водите.

Създаден е Независим съвет за зелени облигации - органът се състои от осем независими експерти и двама независими наблюдатели на дейността му. Към януари 2022 година членове на Съвета са учени, експерти от неправителствения сектор, представители на частния финансов сектор, както и представители на авторитетни международни икономически организации - ООН, Световна банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Съветът оценява емитирането на зелените дългови инструменти, както и използването на средствата от емисиите. Органът публикува и специализирани доклади, например за ролята на зелените облигации в Програмата за инвестиции в бъдещето.

Основният банков регулатор в страната - Националната банка на Франция - активно работи в подкрепа на издаването на зелени облигации от частни френски компании, както и подкрепя развитието на този тип финансов пазар в страната. Освен това, Banque de France подкрепя ESG стандартите и работи за намаляване отпечатъка от парникови емисии в ежедневните си дейности.

Autorité des marchés financiers (AMF) - френският финансов регулатор е също активен по темата устойчиви финанси. Подготовката на Франция за новите и разширени ESG стандарти на Европейския съюз е сред основните му приоритети за 2022 година. В последните години AMF работи активно на европейски ниво за намиране на решение на един все по-сериозен проблем - този с фалшивото представяне на продукти, услуги и инициативи като зелени с цел привличане на средства от инвеститори (greenwashing).

През 2019 година AMF създава специална комисия за устойчиви финанси. Комисията е независим експертен орган, който съветва регулатора за развитие на този тип финанси. Органът публикува специални анализи - например, за пътя на бизнеса към въглеродна неутралност.

Мисия “Технологична Франция”/La French Tech

La French Tech e специален проект на правителството в подкрепа на развитието на иновативни високотехнологични стартъпи. Проектът поддържа специална система за сертифициране на регионални технологични хъбове по градове, като всеки град, който кандидатства да бъде French Tech Center трябва да отговаря на няколко изисквания, включително наличието на акселераторски програми и инкубатори за стартъпи. Един от фокусите на проекта са високотехнологичните зелени стартъпи (greentech), като по тази тема основен партньор е Министерството на екологичния преход.

“За да превърне Франция в „цифрова република“, правителството предприе големи колективни усилия за засилване на растежа и репутацията на френските дигитални стартиращи фирми. След една година, прекарана в стимулиране на мрежа от стартиращи екосистеми чрез сертифициране на девет френски технологични центъра, French Tech промени скоростта си на развитие през 2015 г., за да оформи своето международно измерение, по-специално чрез етикета French Tech Hub, насочен към предоставяне на рамка за френски Технологични общности в големите световни иновационни центрове,” споделя френското правителство за La French Tech.

В момента мрежата се състои от 13 т.нар. френски технологични столици, 45 френски технологични общности във Франция и 63 френски технологични общности, базирани в над 100 града по цял свят. 

Карта на центровете на La Frencf Tech. Графика: прессъобщение на френското правителство.

Комитет за зелена икономика

Комитетът за зелена икономика обединява представители на централната власт, независимите регулатори, както и на други заинтересовани страни. Органът анализира данъчното облагане, свързано със замърсяващи практики и дейности и предлага неговото подобряване; анализира развитието на зелената трансформация на икономическите сектори и излиза с препоръки за ускоряване на тези процеси; анализира привличането на частно финансиране за развитието на зелена икономика.

Комитетът гласува позиции и становища, както и публикува специализирани доклади. Един от последните доклади е свързан с екологичното данъчно облагане.

Комисия за устойчиво развитие и икономика

Комисията е съвещателен орган, който анализира икономическите аспекти на прилагането на политиките за устойчиво развитие. Основен приоритет на органа са темите климат, енергия, околна среда, транспорт и жилищно осигуряване. Комисията анализира държавните политики в тези сфери и излиза с конкретни съвети и препоръки. 

В Комисията влизат девет ex-officio членове, петнадесет специалисти по петте теми на работа на органа, както и десет икономисти. Комисията може да създава подкомисии при необходимост от разглеждане на определена тема в дълбочина.

Бонус: още три примера накратко

Този път ще нарушим нашата традиция за 7 добри идеи и ще ви споделим още 7 идеи накратко, за да ви дадем още малко поводи за размишления преди едни от най-важните избори в Еропейския съюз - тези за президент на Франция на 10-и април:

 • Висш съвет за климата -Независим консултативен орган, съставен от тринадесет експерти. Органът анализира държавните климатични политики и препоръчва мерки за изпълнение на международните климатични задължения на Франция. Членовете му са доказани експерти в областите климат, икономика, енергиен преход и агрономия;
 • Национален съвет за кръгова икономика - Консултативен съвет за развитието на кръговата икономика във Франция. Обединява представители на различните заинтересовани страни. Съветът дава препоръки и становища, свързани с националните политики за внедряване на кръгови практики;
 • Национална агенция за мониторинг и анализ на парниковите газове - Агенцията е независим орган към Министерството на екологичния преход. Агенцията е задължена да публикува данни и анализи за замърсяването на въздуха и нивата на парникови газове в различните технически формати, необходими за анализ на изпълнението на френските задължения по различни международни договорености за борба с климатичните промени. Агенцията провежда обучения и други образователни формати, както и разработва интерактивни дигитални инструменти със свободен достъп;
 • CEREMA  - Специален център за подпомагане на екологичния преход в регионалното и градско планиране. Управлява се заедно от Министерството на екологичния преход и Министерството на кохезионните политики. Сред основните приоритети на центъра е развитието на зелени иновации;
 • Национална обсерватория за качество на въздуха - Обсерваторията извършва постоянен мониторинг на качеството на въздуха и гарантира обществен достъп до тази информация. Освен това, институцията извършва анализи и проучвания, както и обучения и образователни кампании;
 • Националната обсерватория за биоразнообразие с портал за публична информация за биоразнообразието във Франция - Обсерваторията работи по различни проекти, свързани с опазването на екосистемите, включително поддържа индикатори за анализ на състоянието на биоразнообразието. Индикаторите са достъпни на специален портал на Обсерваторията, заедно с огромно количество данни и материали, свързани с биоразнообразието;
 • Национална обсерватория за природните рискове с портал за публична информация - Обсерваторията работи по различни проекти, свързани с природни бедствия и природни предизвикателства пред обществото, включително поддържа индикатори за анализ на различни типове рискове. Индикаторите са достъпни на специален портал на Обсерваторията, заедно с богата база от данни и материали.

Не пропускайте важния разговор за зеления дневен ред в България. На 5-и април с нас ще бъдат водещи политици и експерти от България и Европа. Регистрирайте се тук.

А в България?

Време е да осъзнаем, че зелената трансформация и устойчивото развитие ще помогнат на България да бъде успешна и просперираща държава. Това се казва в специалното отворено писмо до новото правителство, изпратено от инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации “За зелен рестарт”. В него се настоява и за няколко спешни мерки, включително въвеждането на хоризонтален подход към климатичните промени у нас.

Какво още препоръчва Коалиция “За зелен рестарт” и с какви аргументи, научете от Отвореното ни писмо тук.

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла