Една пещ за изгаряне на отпадъци по-малко

Или как цял регион надминава дори френските стандарти в управлението на отпадъците


От Надежда Московска, публикувана на 7 юни 2018

През последните 6 години френският град Безансон е намалил генерирането на отпадъци с 30%, установена е децентрализирана система за компостиране, покриваща 70% от населението, и значително са намалени разходите за сметосъбиране и третиране на отпадъците.

Подобно на други места във Франция, управлението на отпадъците на Безансон се поема от нещо като сдружение на общини. Публичният орган, който отговаря за обработката на отпадъците, се нарича SYBERTорганизация със смесена дейност, съставена от три междуобщински структури, сред които и Голямата община Безансон. На територия от 1300 кв. км, SYBERT обединява 165 общини с 224 186 жители, 85% от които живеят в голямата община.

Традиционно управление на отпадъците

Преди 165-те общини членове на SYBERT са имали традиционна система за управление на отпадъците. Значително количество от отпадъка е изпращано в инсинератор, или иначе казаноинсталация за изгаряне на отпадъци, собственост на SYBERT. Съоръжението има две линии за изгаряне – стара, построена през 1976, която покрива 40% от капацитета, и втора от 2002 година.

През 2008 г. обаче всичко се преобръща. Управителите на SYBERT се споразумяват да спрат проекта за обновяване на старата пещ. Водени от политическата воля на предходния председател на организацията, те решават изцяло да преосмислят системата за управление на отпадъците. Основният мотив е ефектът от изгарянето върху общественото здраве, но решението е повлияно и от фактори като защитата на околната среда и, разбира се, желанието да се спестят разходите.

През 2009 Безансон и съседните му общини обявяват годишно количество от 217 кг остатъчни битови отпадъци на жител и дял на разделното събиране от 38%. Тези резултати са по-добри от средното за страната. Единственото изискване според действащия във Франция регламент е до 2015 остатъчният битов отпадък да бъде сведен до 180 кг/жит. Решението за затваряне на старата пещ обаче подтиква SYBERT да постави още по-амбициозна целда намали остатъчните битови отпадъци до 150 кг на жител и делът на разделно събиране да достигне 55%.

Между 2012 и 2016 г в рамките на финансираната от ЕС програма “Waste on a diet” („Отпадък на диета“) е наложена справедлива такса смет и са инсталирани компостери. Това създава истинска динамика около предотвратяването на отпадъците. Проектът успява да запази първоначалната скорост и затварянето на старата пещ изглежда все по-реалистично.

Генериране на по-малко отпадъци

Макар предотвратяването на отпадъците да не е в центъра на функциите на SYBERT, организацията го залага като ключов елемент в цялостната си стратегия. През 2010 на местно ниво е установен план за намаление на остатъчните отпадъци с 15% и със 7% на общия отпадък между 2010 и 2015 г. Този стремеж е отразен и в бюджета, предвиден за предотвратяване на отпадъците, който възлиза на 2,67 евро на жител, при средните за страната 1,50 евро.

За да постигне целите си, SYBERT предприема пакет от над 40 вида меркиот повишаване на информираността, до безплатно заемане на пластмасови чаши за многократна употреба за празници и събития срещу депозит. Организацията предлага дори комплекти текстилни пелени, с които родителите да пробват да заменят тези за еднократна употреба. Безансон включва и самите жители в промотирането на живот с нулеви отпадъци. В кампаниятаПочти съвършени домакинства”, 20 семейства са поканени да представят начина, по който самите те намаляват отпадъците си.

И все пак, инициативата, изиграла фундаментална роля, е развиването на мрежа от компостери, която цели отклоняване на биоотпадъка от остатъчните битови отпадъци.

Плащай, колкото изхвърляш

През 2013 г. с приемането на европейския проект “Waste on a diet”, Безансон и околните общини въвеждат система за финансиране, в която гражданите се таксуват според количеството остатъчни битови отпадъци, които реално изхвърлят. Системата е известна като стимулиращо таксуване илиплащаш, колкото изхвърляш”.

Сметосъбирането в Безансон все още се управлява от междуобщинските структури. Заради различните оперативни разходи в селските и градските райони, размерът на таксата може да варира. Навсякъде обаче тя се формира от два компонентафиксиран, в зависимост от размера на контейнера за битови отпадъци, и променлив, която зависи от броя на извозванията и от теглото на контейнерите.

От една страна, тази система насърчава разделното събиране, но най-вече подтиква гражданите да компостират хранителните си отпадъци. Колкото повече компостират, толкова по-малко отпадък изхвърлят в общите контейнери и респективнотолкова по-малко плащат.

Развитото разделно събиране позволява да се повишат приходите от продажбата на висококачествени материали, благодарение на което финансираният от гражданите дял в управлението на отпадъците е паднал от 80% на 65%. Останалата част се покрива основно от екологични разходи на производители (чрез принципа заразширена отговорност на производителя”). Средният размер на таксата за жител на Безансон и региона е 72 евро годишно, при 89 евро на година средно за Франция.

Управлението на биоотпадъците

Въпреки че биоотпадъците не се събират разделно, през 2016 г. 70% от населението в територията на SYBERT разполага или със собствен компостер, или с колективен такъв в близост до жилището си. И повече от 50% от гражданите компостират хранителните остатъци у дома, в малки общи компостери в ниската част на сградите или в по-големи общински инсталации, обслужващи повече сгради. Силното участие на гражданите се доказва от това, че наличието на биоотпадъци в общия остатъчен отпадък е намаляло от 67 кг на глава от населението през 2009 до 36 кг през 2014 г. И оттогава вероятно е спаднало още повече.

отпадъци

През 2016 масовото прилагане на децентрализираното компостиране е отклонило 7436 тона биоотпадъци от инсинерацията. Така общините в SYBERT са спестили 792 900 евро само от обработката, без дори да се взимат предвид икономиите от събирането. Тези тонове биоотпадъци са се превърнали в компост местно производство с изключително ниски оперативни разходи, особено що се отнася до домашните компостери или тези в самите сгради.

Домашно компостиране

В територия, в която 54% от населението живее в полуградски или селски райони, домашното компостиране е подходящо решение за преработка на биоотпадъците, при което разходите остават ниски. Дори практиката да е била относително обичайна за Безансон, прилагането на система от типаПлащащ, колкото изхвърляш”, съчетана с кампания за насърчаване на компостирането, определено е довела до раздвижване.

Три пъти годишно SYBERT предлага домашни компостери и вермикомпостери (компостери с червеи) с кухненски вентилиран кош за биоотпадъци на преференциална цена. Дървен модел от 300 или 600 литра струва 40 евро, пластмасов от 400 литра се предлага срещу 30 евро, а вермикомпостерите са на цена от 52 евро. Организацията не провежда обучения за компостирането на биоотпадъци, но добрите практики се разпространяват и гражданите се насочват към местните сдружения на специалисти в компостирането. Резултатът: през последните години са осигурени 20 000 компостера, и то без да броим онези, предоставени от общините или закупени директно от жителите. Според оценката на SYBERT, към 2016 г. общо 1 00 778 души или почти 45% от населението на региона практикува домашно компостиране.

Общинско компостиране

Гъстонаселените градски райони изискват различен подход, тъй като немного хора разполагат с достатъчно пространство за домашно компостиране. Малките общински компостери са се доказали като работещо решение за отклоняване на биоотпадъците от остатъчния битов отпадък, като същевременно създават социални връзки.

До самите сгради

Най-разпространената практика за компостиране в Безансон е компостирането в основата на дадена жилищна сграда. На територията на SYBERT съществуват 300 обекта за компостиране от този тип, 80% от които са съсредоточени в град Безансон.

Те са разположени на зелени площи буквално до жилищните сгради и се управляват от местни жители. Въпреки че собствеността и управлението са частни, SYBERT оказва подкрепа при монтажа и първите етапи от употребата на компостерите.

За да се инсталира нов колективен компостер, най-малко двама жители на сградата трябва да подадат заявление до SYBERT. Организацията прави оценка на местоположението и осъществимостта на проекта, след което се включва в среща с всички живущи в сградата, които на свой ред подават официална молба за инсталирането. В зависимост от броя на включените домакинства, цената е между 106 и 318 евро и покрива инсталирането на самия компостер, вентилирани кухненски кошове, инструменти и техническа поддръжка (доставка на дървени трици и др.) за една година.

Подобен опит засилвa социалните връзки и ангажираността им в проекта. В някои случаи съседите стигат по-далеч и създават малки градини в близост до общия си компостер. Подобни малки обекти са ефективни не само по отношение на околната среда, но и икономически, тъй като позволяват отклоняването на големи количества биоотпадъци срещу фиксирана цена от 2000 евро (първоначална инвестиция и първата година подпомагане), след което разходите са нулеви. Според оценката на SYBERT през 2016 г. в тези обекти са компостирани 376,8 тона биотпадъци, което е спестило 40 178 евро за третиране.

В къщите за компостиране

За кварталите, в които няма достатъчно пространство за домашно или колективно компостиране, SYBERT предлага по-големи обекти за компостиране с капацитет до 20 тона годишно. Те могат да обхванат няколко сгради и между 100 и 1000 домакинства. Инициативата произхожда от нивото и волята на администрацията децентрализираното компостиране да включи и онези, които не могат да го практикуват у дома или до сградата си. През 2013 г. са инсталирани 12 обекта за компостиране от този тип на зелени площи в Безансон или, при съсобственост, на общи пространства със съгласието на собствениците. Става дума за по-големи компостери под формата на къщички.

Подобни постройки за компостиране са изцяло управлявани от SYBERT. Освен инсталирането им, организацията контролира и самия процес на компостиране. В този смисъл, от гледна точка на потребителите компостните къщи работят най-вече като предавателни пунктове. В тях биологични отпадъци се приемат в определени дни и часове, като операторът претегля постъпващите отпадъци и гарантира, че няма замърсяване.

След поставянето на такава къща, в квартала се организира празненство, което да събере обитателите и да им се обясни как работи инсталацията. Желаещите да се включат получават вентилиран кухненски кош за отпадъци.

Въпреки че те могат да бъдат разширени до нови гъстонаселени райони, от SYBERT преценяват, че към момента по-важно е да се засили участието в пилотните райони. За разлика от компостирането у дома или до сградата, компостните къщи не произлизат от гражданска инициатива. Макар че участието остава доброволно, систематаплащаш, колкото изхвърляш” е стимул за разделяне на биологичните отпадъци от остатъчните битови. За някои участъци, в които голям брой апартаменти принадлежат на един и същи наемодател, индивидуализирането на таксата (поне на етаж) се оказва по-трудно. Наемодателите дълго са били склонни просто да разделят таксата между всички наематели, което вероятно се е отразило и на мотивацията на наемателите.

Инструкции за разделно събиране

Както и другаде във Франция и Европа, гражданите на Безансон невинаги са били съвсем сигурни как да сортират отпадъците си. Докато при стъклото и хартията нивата на разделно събиране са високи отдавна, то по отношение на леките опаковки това не е така. Затруднения има най-вече с опаковки като кофички за кисело мляко, сашета или пластмасови тарелки, които, дори да могат да се рециклират, дълго са насочвани към контейнерите за остатъчни отпадъци. Това създава объркване сред гражданите и води до по-ниски нива на разделно събиране и загуба на ценни материали.

За да се справи с това, SYBERT променя инструкциите за разделно събиране, така че да станат по-ясни и да обхванат всички видове опаковки. Това се случва през втората половина на 2016 г., много преди определената от закона 2022 г. Целта е да се включат всички видове амбалаж, които попадат в принципа за разширена отговорност на производителя.

Тази промяна, придружена от корекции в сортиращите съоръжения, позволява на SYBERT да увеличи събирането на сухи рециклируеми продукти с 8% без да намали качеството.

Пунктове за предаване

В допълнение към разделното събиране и децентрализираното компостиране, SYBERT има 16 пункта за събиране на отпадъцисредно по един на всеки 15 000 жители. Тези пунктове са замислени не толкова като допълващ елемент, отколкото като основен компонент на управлението на отпадъците в района, тъй като позволяват рециклиране или дори повторна употреба на големи количества отпадъци, част от които потенциално опасни.

отпадъци Карта на пунктовете за предаване, sybert.fr

Потребителите се нуждаят от разрешение за достъп, което осигурява контрол на постъпващите отпадъци. За домакинствата услугата е безплатна, докато за търговци и предприятия пропуските са платени, а се налагат и допълнителни такси според количеството предаден отпадък. Това намалява финансовата тежест за SYBERT и позволява наемането на персонал за всеки подобен пункт.

Служителите имат грижата да придружават потребителите, да отговарят на въпросите им и да гарантират правилното разделяне. Персоналът е обучен да идентифицира продуктите, които могат да се преизползват и да ги отклонява от рециклирането към съответното място в рамките на същия обект. Тези специални пунктове за събиране с цел повторна употреба се управляват в партньорство с EMMAÜS France. През 2016 г. 800 тона продукти, или 1,6% от влезлите в предавателните пунктове, имат различна съдба от тази на отпадъците. Иначе казано, отпадъците се превръщат в ресурси.

И все пак, липсата на пространство ограничава събирането, насочено към ремонт и повторна употреба на определени продукти или отпадъци, особено що се отнася до едрогабаритно електронно оборудване и мебели.

Рециклират се едрогабаритни отпадъци

До 2015 всички обемни отпадъци, събрани в Безансон, са отивали на сметищата, макар повечето от тях да са напълно рециклируеми. Липсата на механизъм за разделяне, предназначен за такъв тип отпадъци, дълго е била пречка пред прeизползването на голяма част от тях. Откритият праз лятото на 2015 г. ITM завод за сортиране позволява ефективно разделяне на материалите с цел повторна употреба. Този тип иновативен център не е широко разпространен във Франция. Създаден е като допълнителна сортираща инсталация, насочена специално към отпадъците, идващи от пунктовете за събиране, и като начин да се постигне по-висок процент на рециклирането им.

отпадъци

 

Поглед напред

Политическата воля, съчетана с ясна стратегия за намаляване на отпадъците и повишаването на разделното събиране позволяват на Безансон да постигне годишната си цел от 150 кг остатъчни отпадъци на човек и 58% разделно събиране. Освен това, Безансон показва, че децентрализираното компостиране може да играе определяща роля за развитието на кръгова икономика, като разходите за управление остават ниски.

Но ползите не са само екологичнитака се осигурява стабилна местна заетост. През 2016 SYBERT наема 59 души, към които се прибавят онези, които работят в сметосъбирането, предавателните пунктове и други доставчици на услуги.

Въпреки успеха, организацията възнамерява да надмине досегашните си постижения и се стреми към по-малко от 100 кг остатъчен отпадък на глава от населението и окончателно затваряне на старата пещ през 2021г. За целта смята наред с други мерки да:

  • Увеличи участието в колективното компостиране
  • Подобри отделянето на леките опаковки
  • Рекламира допълнително пелените за многократна употреба
  • Обнови и разшири някои пунктове за предаване, за да могат да събират повече материали
  • Продължи да развива решения за децентрализирана обработка на биоотпадъците, базирани на характеристиките на всеки секторМо

 

Автор
още по темата

още от Актуално