Мисия Енергиен преход: Решенията на експертите за устойчиво използване на биомаса

Представяме ви препоръките по тема “Биомаса” от Доклада “Мисия Енергиен преход”.


От МOVE.BG, публикувана на 11 май 2023

Инициираната от MOVE.BG коалиция “За зелен рестарт” публикува специален доклад Мисия Енергиен преход”, който съдържа над 150 препоръки за успешна енергийна трансформация на България в пет ключови области. Препоръките бяха дадени от 50 водещи български експерти, който коалиция “За зелен рестарт” събра на специално събитие за генериране на идеи. Днес ви представяме решенията по тема “Устойчиво използване на биомаса”.

Докладът

Докладът Мисия Енергиен преходсъдържа препоръки по пет теми, от чието едновременно адресиране зависи успешната енергийна трансформация на България. За всяка от темите организирахме панел от експерти, които обсъдиха предизвикателствата пред дадената тема, както и генерираха решения за преодоляването на посочените проблеми. 

Петте теми на доклада “Мисия Енергиен преход” са:

Решения: Устойчиво използване на биомаса

В панела “Устойчиво използване на биомаса” се включиха следните експерти:

 • Апостол Дянков, ръководител на програма “Климат и енергия”, WWF България - модератор на панела
 • Лора Стоева, експерт по горска биомаса, БАН - рапортьор на панела
 • Милена Стефанова, младши експерт в отдел ”Битови, биоразградими и строителни отпадъци” към дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, МОСВ
 • Станимира Мишева, експерт в дирекция “Политика по изменение на климата”, МОСВ
 • Ивайло Хлебаров, експерт, сдружение “За Земята”
 • Ася Добруджалиева, мениджър проекти, “Хабитат България”
 • Райна Ангелова, старши експерт в програма “Климат и енергия”, WWF България
 • Петър Милев, проектен сътрудник в програма “Климат и енергия”, WWF България

Защо тази тема е важна?   

Биомасата е навсякъде около нас: тя е част от редица икономически дейности, включително производството на различни видове енергия.

Към момента биомасата е част от групата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Европейския съюз, въпреки, че европейските институции отчитат значими рискове от насърчаването на ползването на горската биомаса като енергиен източник. Проблемите, които нейното масово и неустойчиво използване могат да създадат, обаче са причина за призивите на учени и природозащитни организации да се вземат по-сериозни мерки за ограничаване на използването на биомаса за производство на енергия и за въвеждане на строги изисквания, там където тя не може да бъде заместена или това е трудно към момента.

Неустойчивото използване на биомаса за енергийни нужди, особено за производство на електричество от нови или конвертирани ТЕЦ, както и прекомерното и неефективно  използването на дърва за огрев в домакинствата, може да се превърне в сериозен риск за здравето на хората и биологичното разнообразие на нашата планета.

Темата: здравето на хората и здравето на планетата

Според европейското законодателство към биомасата принадлежат:

 • биоразградимата част на продуктите
 • отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури
 • както и биоразградимата част на промишлени и битови отпадъци

В България продължава да съществува сериозен проблем с все още широко разпространеното използване на горска биомаса за отопление - т.нар. дърва за огрев. Около две трети от българите се отопляват чрез горене на дърва. 

Връзката на масовото използване на горска биомаса за енергийни нужди и друг сериозен проблем - замърсяването на въздуха - е доказвана многократно от редица изследвания.

Мръсният въздух е най-сериозното предизвикателство пред човешкото здраве на европейско ниво, свързано със състоянието на околната среда. Това се посочва в годишния анализ за качеството на въздуха “Europe’s air quality status 2022”, който публикува Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). 

Босна, Турция, Полша и България са сред страните с най-високи нива на замърсяване на въздуха на Стария континент. Според данните на ЕАОС, у нас мръсният въздух причинява преждевременната смърт на над 15 000 души годишно - над 10 000 от тях са свързани с основния замърсител - фините прахови частици. Едни от най-засегнатите групи от мръсния въздух са децата, защото мръсният въздух се отразява изключително негативно върху все още неукрепналата имунна система при най-малките членове на обществото. В България мръсният въздух е сред основните причини за редица заболявания, включително за високите нива на исхемична болест на сърцето, показва платформата на BreathLife 2030 на ООН.

Мръсният въздух има и конкретни икономически измерения. На година той причинява икономически загуби от над 330 милиарда евро в Европа, посочват от ЕК. 

Интензифицирането на ползването на биомаса за енергийни нужди води до пряка и косвена промяна в земеползването, което представлява риск за опазването на биоразнообразието.

“По данни на доклада „Жива планета“ на WWF от 2020 г., популацията на гръбначни животни в света е намаляла с 68 % за по-малко от половин век. Затова поддържането на жизнени гори, които са важна част от местообитанията на сухоземните животни, е особено важно,” посочват от WWF България.

Горенето на биомаса в индустриални мащаби, включително в топлоелектрическите централи, предизвиква редица опасения сред учените в Европа и САЩ. Учени от престижния университет в Харвард излязоха с позиция, че биомасата не е климатично-неутрална заради опасенията им за засилване на нейното използване.

ВЕИ и биомаса

Поради всички тези проблеми европейският подход към биомасата върви към въвеждане на нови и по-строги правила. През 2021 година Европейската комисия предложи ревизиране на директивата за възобновяема енергия с цел да се въведат по-строги критерии за устойчива биоенергия в съответствие със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие. Ревизираната директива, която беше критикувана като недостатъчно строга, ще:

 • забрани добива на биомаса за производство на енергия от девствени гори, торфища и влажни зони
 • преустанови подкрепата за използване на горска биомаса в инсталациите, произвеждащи само електроенергия, от 2026 г. нататък
 • забрани националните финансови стимули за използване на дървени трупи или фурнирни трупи, пънове и корени за производство на енергия
 • изиска всички инсталации за производство на топлинна и електрическа енергия от биомаса да спазват минимални прагове за намаление на емисиите на парникови газове
 • изиска да се прилагат критериите на ЕС за устойчивост по отношение на по-малки инсталации за производство на топлинна и електрическа енергия (5 MW или повече)

В същото време България не развива в достатъчна степен най-лесния, евтин и чист начин за ВЕИ производство - чрез енергия от слънцето. Доклад на тинк-танка Ember от 2022 година показва стабилен ръст на дела на слънчева енергия в производството на електричество, като по-голямата част от държавите от ЕС са преминали границата от 10%, която се смята за символно важна, защото двуцифреният процент се очаква да стимулира инвестициите в този вид енергийни източници - ключови за декарбонизацията на енергийния сектор. Съседните на България страни Гърция и Румъния са с дялове от почти 29% и над 14% на електроенергията, произведена от слънце и вятър. Германия е с почти 29%, Португалия - с 31.5%, а Испания - с почти 33%. В България делът е малко над 6% - 3.13% от слънце и 3.04% от вятър за изминалата година.

Поради ключовото значение на биомасата за България, коалиция “За зелен рестарт” по предложение на WWF България реши да включи тази тема в събитието “Мисия Енергиен преход”. В следващите редове ви представяме петте основни предизвикателствата, посочени от участниците в панела “Устойчиво използване на биомаса”, както и техните решения за преодоляване на посочените проблеми. В панела участваха водещи експерти от неправителствения сектор, учени и представители на изпълнителната власт, отговорни по въпроса с използването на биомаса за енергийни нужди.

Петте основни теми пред използването на биомаса

1.Отчитане на енергията от биомаса като енергия от възобновяеми енергийни източници

Предизвикателства

 • Липса на план за спиране на отчитането на биомаса от домакинства като възобновяема енергия - тя няма да може да се отчита като такава спрямо правилата на новата европейска директива за ВЕИ

Решения

 • Да не се разчита на употребата на дърва за огрев за изпълнение на ВЕИ целите, а да се приоритизират ВЕИ от слънце и вятър, както и покривни фотоволтаици

2.Устойчиво използване на биомаса в индустриални инсталации

Предизвикателства

 • Непрозрачни сертификати за устойчива биомаса на индустриални инсталации

Решения

 • Въвеждане на ангажимент от 100% устойчива биомаса (както за отопление, така и за транспорт) - тези цели да станат задължителни 
 • Въвеждане на по-сериозни и възпиращи санкции при нарушения на критериите за устойчива биомаса
 • Прогнозиране на ниво проект/ОВОС на въглеродните емисии, да се спазват специфичните критерии за устойчивост за всеки източник и тип изгаряне на биомаса. Статистиката да отчита много точно разграничаване на биомаса, като се започне от документацията и декларациите, които се подават за съдържанието на изгаряната биомаса (сега не се правят проби на RDF отпадък)

3.Биомасата в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК)

Предизвикателства

 • Интензификация на биомаса и от горивни инсталации и домакинства в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) - с оглед на предстоящата актуализация на ИНПЕК

Решения

 • Да не се залагат големи горивни инсталации на биомаса и по-специфично да не се допуска конверсия на въглищни ТЕЦ към микс от биомаса и отпадъци
 • Да не се допускат наличните в стария ИНПЕК проценти (40-45%)  % интензификация на изгаряне на биомаса - да се намали интензитетът на ползване на биомаса в жилищни и публични сгради, като се започне с публични сгради, например училища, където да бъдат инсталирани алтернативи термопомпи
 • Да се оцени въздействието върху горите от всяко интензифициране на енергийното изгаряне на горскодървесна биомаса
 • Да се изведат транспортните средства с двигатели с вътрешно горене до 2035 г. вместо да се усложняват схемите за биогорива в транспорта 

4.Устойчиво използване на биомаса от домакинствата

Предизвикателства

 • Интензификация на използване на горскодървесна маса от домакинствата

Решения

 • Да се насърчи ефективното изгаряне на биомаса, като най-достъпна и много важна мярка на общинско ниво - сухи дърва, включително кооперативи за сухи дърва, които да се изгарят на следващ отоплителен сезон (1-2 години), със силна информационна кампания. Тези схеми да обхванат и енергийно бедни селища и граждани в планински региони и от горски фонд, които в момента добиват влажни дърва през механизма за самостоятелен добив „на корен“. 
 • Да се приложат нови програми за допълнителни мерки, включително технологични и поведенчески за намаляване на въздушното замърсяване вътре в домовете (включително ФПЧ 2.5, 10 и ултрафини частици)
 • Да се ревизира Наредба 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление - контролът да бъде при добиващите предприятия и търговците, да се въведат задължителни изисквания (БДС стандарт), а не препоръки, като се следва германският опит за такава схема
 • Да се планира по-добре, за да не се допусне свръхексплоатация на някои райони за сметка на други, като се развива по устойчив начин горската инфраструктура

5.Алтернативи на биомасата

Предизвикателства

 • Нужда от инвестиционни алтернативи за смяна на горивната база от биомаса

Решения

 • Да се направят по-ефективни схеми - с избор от страна на потребителя/домакинствата, да се премахне 100%-вия грант, управляван от общините при термопомипи и биомаса (100% помощ само за енергийно бедните)
 • Да се повишава на първо място КПД на отоплителните уреди при всички схеми - тези мерки да вървят едновременно с енергийна изолация на дома
 • Да се създаде и въведе нова регулаторна уредба за стандарти за поддържане на уредите - тази уредба да бъде по модела на включващото регулярно почистване на комините (коминочистачи)
 • Да се ограничава употребата на биомаса в енергийни общности (тип махала, село) заради проблемите с  качеството на въздуха - да се даде приоритет на комбинирано соларни енергийни общности и такива на база на термопомпи, като суха биомаса се ползва само при необходимост

Очертаните предизвикателства и генерираните решения се базират на споделените идеи от участниците в този панел. Идеите са обобщени и категоризирани и не претендират за одобрение чрез пълно единодушие от всички участници в панела.

Прочетете целия доклад “Мисия Енергиен преход” тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла