Изкореняването на енергийната бедност да стане европейска цел, призова Комитетът на регионите

Борбата с енергийната бедност може да допринесе в голяма степен за засилване на доверието към ЕС и за доближаването му до неговите граждани, заявиха представителите на местните и регионални власти от Евросъюза.


От Марин Маринов, публикувана на 8 април 2019

Сградата на Комитета в Брюксел, Белгия. Снимка: КР по лиценз CC.

Енергийната бедност е голямо обществено предизвикателство със сериозни социални и екологични последици, което спешно трябва да бъде преодоляно чрез усилия на всички равнища на управление, призоваха членовете на Европейския комитет на регионите (КР). Енергийната бедност беше една от основните теми на заседанието на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика към КР, което се проведе на 4 април. Комитетът е асамблея на представителите на местните и регионалните власти в Европейския съюз (ЕС) и се произнася по законодателните инициативи на европейско ниво.

По време на заседанието миналата седмица Комисията прие единодушно доклад за многостепенно управление и междусекторно сътрудничество за борба с енергийната бедност с докладчик Ката Тютьо, общински съветник в местния парламент на унгарската столица Будапеща.

Никой не може повече да си затваря очите за енергийната бедност, е основното послание на документа.

Един от всеки десет европейци не може да поддържа достатъчно топло жилището си през зимата, а един от всеки пет граждани на ЕС не може да си позволи климатична инсталация за охлаждане през лятото, се посочва в документа. Освен това, над 80 милиона европейци живеят във влажни жилища със следи от плесен, което усложнява допълнително намирането на решения за справяне с енергийната бедност.

“През зимата на повече от 50 милиона европейци им е трудно да затоплят домовете си поради високите енергийни цени, ниските доходи и влажните и нездравословни домове. Твърде много европейци трябва да избират между осигуряване на прехрана или отопление през зимата,” заяви Тютьо по време на заседанието.

“ЕС има много амбициозни цели в областта на енергетиката и околната среда. Време е да си поставим европейска цел за премахване на енергийната бедност (удебеляването е мое - б.а.)“.

Крос-секторен подход

Няколко са ключовите послания на документа “Многостепенното управление и междусекторното сътрудничество за борба с енергийната бедност.” Първо, този тип бедност изисква цялостен, крос-дисциплинарен подход, за да бъдат намерени работещи и устойчиви решения. Необходими са новаторски, открити, справедливи и приобщаващи мерки и действия, заявяват местните власти в ЕС.

Дългосрочната крайна цел на политиките на Евросъюза към енергийната бедност трябва да бъде изкореняването на този проблем. За да се случи това са необходими достатъчно амбициозни, конкретни и измерими краткосрочни цели. Те трябва да бъдат разписани в рамките на два етап - до 2030 и до 2050, и да посочват ясно кой носи политическа отговорност, заявяват членовете на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика към КР.

Основополагащ елемент е енергийно бедните домакинства да се превърнат от консуматори в производители. Такива новаторски инициативи се развиват в редица европейски държави чрез т.нар. енергийни кооперативи.

“[Комитетът на регионите] подчертава, че от първостепенно значение е преобразуването на потребителите на енергия в произвеждащи потребители да бъде включено в инструментите за изкореняване на енергийната бедност и че за тази цел следва да се насърчават на всички равнища инициативите, позволяващи на потребителите, които се намират в ситуация на енергийна бедност, да се превърнат в производители на енергия,” се посочва в документа.

Комисията призовава за пан-европейска координация на усилията, но подчертава, че местните власти са на преден план в борбата с енергийната бедност, тъй като характеристиките на този проблем са специфични в различните региони. На европейско ниво е необходимо да се насочат средства от фондовете към енергийно бедните хора, които сега на практика са извън групите бенефициенти. Например, при санирането на жилища с европейски средства се изисква съфинансиране като сумите са непосилни за основните групи енергийно бедни хора - пенсионери и самотно живеещи лица.

КР, също така, набляга на нуждата от по-добро дефиниране на целите, тъй като в момента мерките за енергийна ефективност често водят до увеличаване на енергийната бедност, тъй като не отчитат сложността на проблема.

Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика поставя акцент и на връзката между енергийната бедност и борбата с климата като изразява задоволство от факта, че в законодателния пакет на Европейската комисия „Чиста енергия за всички европейци“ се признава значението на борбата с този проблем .

“Ефективната борба с енергийната бедност може да помогне на местните и регионалните власти в по-нататъшното разширяване на социалната база на действията за борба с изменението на климата, тъй като привлича към тях социални групи, които до този момент са били по-малко активни и са се ползвали с по-малко внимание,” се казва в документа.

“Енергийната ефективност представлява важна връзка между целите, свързани с неутралността по отношение на климата, и тези, свързани със справедлив енергиен преход, включително управлението на енергийната бедност.”

КР призовава да се удължи срока на съществуване на Обсерваторията за енергийна бедност - независима изследователска структура към ЕК. Според местните власти, би било добре да се разшири обхватът на Обсерваторията, за да може структурата да събира по-прецизна и дълбочинна информация, на основата на която да се изготвят реално работещи политики.

“Да подкрепяме не само наблюдението на явлението „енергийна бедност“, но и неговото изкореняване,” се казва в Многостепенното управление и междусекторното сътрудничество за борба с енергийната бедност.

“Управление[то] на борбата с енергийната бедност... може да допринесе в голяма степен за засилване на доверието на гражданите към ЕС и за доближаването му до неговите граждани, но също и за изпълнението на Парижкото споразумение и на енергийния съюз.”

Темата за енергийната бедност ще бъде едно от основните и по време на пленарното заседание на Комитета на регионите на 26 и 27 юни тази година.

Къде се намира България?

Енергийната бедност е едно от належащите в момента предизвикателства пред България. През февруари страната ни беше определена като държавата с най-високи нива на този тип бедност, според  EDEPI - индексът за енергийната бедност на домакинствата в ЕС.

Това е и една от причините MOVE.BG да се включи в европейския енергиен акселератор Social Innovation to Tackle Energy Poverty”. За първи път български проекти имат шанс да участват в този конкурс за справяне с енергийната бедност чрез социални иновации,  организиран от международната организация Ashoka и фондацията към световния енергиен гигант Schneider Electric. Освен нашата страна, в акселаратора участват още Румъния, Унгария, Полша и Чехия.

Заради огромния интерес и запитвания, срокът за кандидатстване е удължен до полунощ на 14 април (неделя).

За участие в акселератора ще бъдат избрани 15 финалисти от държавите участници, които ще бъдат включени в специална 5-месечна менторска програма със световно признати енергийни експерти. Всеки екип ще получи идеи, съвети и напътствия как да подобри проекта си. Ще бъде избран по един победител от всяка държава, който ще получи поощрителна награда от 3500 евро. Участниците ще получат и достъп до френския енергиен гигант Schneider Electric.

Имаш ли идеи или проект как да помогнеш на енергийно бедните домакинства в България?

Включи се днес!

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика