9 милиарда евро: как могат да помогнат за развитието на дигиталния бизнес?

Европейската комисия започна обществено допитване за новата програма “Цифрова Европа”, която ще започне през 2021 година и ще подпомага навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото.


От Марин Маринов, публикувана на 31 юли 2019

Как суперкомпютрите могат да стимулират пазарното израстване на малките и средни предприятия? Как изкуственият интелект би подпомогнал растежа на дигиталната икономика? Трябва ли хората да бъдат обучавани на дигитални способности, за да бъдат подготвени за променящите се работни условия? Как да се случат тези неща, така че да бъдат успешни и с полза за икономиката и хората?

Ако имате отговори на тези въпроси, можете да участвате в публичната консултация на Европейската комисия (ЕК) за бъдещата програма “Цифрова Европа”, която ще разполага с над 9 милиарда бюджет за новия програмен период (2021-2027) и ще подпомага навлизането на цифровите технологии в бизнеса и обществото. Допитването, което започна преди броени дни, ще продължи три месеца, до 25 октомври. В него могат да участват малки и средни предприятия (МСП), големи компании, административни структури, изследователски организации и представители на академичните среди, неправителствени организации, както и всеки един гражданин. Резултатите от консултацията ще окажат въздействие върху приоритетите на програмата през първите две години - 2021 и 2022.

“Цифрова Европа”, чието пълно име е “Програма в областта на цифровите технологии за Европа”, ще свързва бизнеса, администрацията и гражданите с най-новите цифрови технологии и ресурси. Програмата ще подпомага дигитални проекти с цел да се повиши конкурентоспособността на Европейския съюз и да се развие и укрепи капацитетът на Общността в областта на цифровите технологии. 

“Програмата ще даде уникална възможност на Европейския съюз да допринесе значително чрез финансови инвестиции в основни цифрови възможности, които никоя държава членка не може да реализира сама,” обясняват от ЕК в прессъобщението за започване на общественото обсъждане.

“Комисията започна онлайн консултация като част от процеса на съвместно проектиране на “Цифрова Европа”. Този начин на работа ще бъде неразделна част от програмата, за да се гарантира, че се вземат предвид интересите на европейското общество и бизнес.”

“Цифрова Европа” ще бъде от изключителна важност за държавите в Европейския съюз, които изостават в цифрово отношение. Според най-новото издание на индекса DESI, който измерва навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, България се намира на 28-мо място от 28 държави в Общността.

“Цифрова Европа” ще бъде част от Цифровия единен пазар на Европейския съюз (Digital Single Market - DSM), който през май месец навърши четири години. DMS включва три сфери на действие, наречени стълба, които новата програма трябва да следва:

 • по-добър достъп до онлайн стоки за потребители и предприятия;
 • среда, в която цифровите мрежи и услуги да могат да се развиват успешно;
 • цифровите технологии като двигател на растежа.

“Интернет и цифровите технологии променят света. Съществуващите пречки онлайн обаче означават, че гражданите нямат достъп до всички стоки и услуги, перспективите пред интернет дружествата и стартиращите предприятия са ограничени, а предприятията и правителствата не могат да се възползват в пълна степен от цифровите инструменти,” обясняват от Еврокомисията.

“Време е единният пазар на ЕС да бъде пригоден за цифровата ера чрез премахване на регулаторните пречки и преминаване от 28 национални пазара към един пазар. Това би могло да донесе 415 милиарда евро годишно на нашата икономика и да доведе до създаването на стотици хиляди нови работни места.”

Програмата

“Цифрова Европа” е обхваща пет ключови области на цифровата икономика: суперкомпютри - област, за която е предвиден бюджет от 2.7 милиарда евро, изкуствен интелект - с 2.5 милиарда евро финансиране за периода 2021-2027, 2 милиарда евро за киберсигурност, 700 милиона евро за цифрови умения, както и 1.3 милиарда евро за подпомагане на широкото използване на цифрови технологии в икономиката и обществото

Графика: Европейска комисия под лиценз CC.

"Цифрова Европа” има няколко главни цели:

 • Превръщането на Европейския съюз в топ регион за суперкомпютри на световно ниво: за да се изпълни тази цел, Комисията препоръчва инвестиране в проекти, които ще подпомагат по-ефективното и по-широко използване на възможностите на тези изчислителни машини в полза на бизнеса и услугите на обществения сектор. Също така, се предвижда увеличаване на способностите на съществуващите към 2021 седем суперкомпютъра, както и закупуването на поне два напреднали компютъра от този тип с цел разработване на ефективни бизнес приложения

“Програмата в областта на цифровите технологии за Европа ще има за цел изграждането на инфраструктура за високоскоростни изчисления и за обработка на данни на световно равнище с производителност от порядъка на един екзафлопс (един милиард милиарда или 1018 изчисления в секунда) до 2022—2023 г. и над един екзафлопс до 2026—2027 година. По този начин в ЕС ще се предлагат собствени независими и конкурентни технологии, даващи възможност за върхови постижения по отношение на приложенията и за по-голяма наличност и употреба на суперкомпютри,” обясняват от ЕК.;

 • Превръщането на цифрово-базираните продукти и услуги в устойчиви чрез подпомагане на тяхната енергийна ефективност, климатична (водородна) неутралност, удължаване на жизнения цикъл, подобряване на възможностите за поправяне и рециклиране;
 • Създаване на мрежа от хъбове за цифрово-базирани иновации, които да осигуряват достъп и знание на администрацията и малките и средни предприятия до най-новите цифрови технологии. Тези знания включват финансови и пазарни съвети, както и осигуряване на среда за тестване на бизнес идеи.

“1,3 млрд. евро ще бъдат използвани за цифровата трансформация на публичната администрация и обществените услуги и за гарантиране на тяхната оперативна съвместимост на равнище ЕС, както и за улесняване на достъпа до технологии и ноу-хау за всички предприятия, особено МСП. Центровете за цифрови иновации ще бъдат единни звена за контакт за малки и средни предприятия и публични администрации, като предоставят достъп до технологичен експертен опит и експериментални съоръжения, както и съвети за по-добро оценяване на икономическата обосновка на проекти в областта на цифровата трансформация," обясняват от Комисията.

 • Създаване на паневропейски места за данни и тестване на изкуствения интелект в сферите на здравеопазването, производството, околната среда /климата, мобилността и енергетиката;
 • Осигуряване на успешен цифров преход в сферата на здравните услуги и грижи чрез въвеждането на новаторски и финансово-изгодни решения, базирани на технологии като изкуствен интелект и блокчейн;

 • Създаването и въвеждането в употреба на дигитални платформи, които осигуряват лесен и стандартизиран достъп на гражданите до важни бази данни;
 • Разработването и въвеждането в употреба на цифрово-базирани решения, свързани с умното управление на енергия или умното планиране на мобилността;
 • Повишаване на нивата на киберсигурност в ЕС чрез въвеждането на инфраструктура, подходяща за квантова технология;
 • Подкрепяне на системата за сертифициране на нивата на киберсигурност на продуктите и услугите в Евросъюза. Тази система се основава на т.нар. Акт за киберсигурността, който влезе в сила в края на юни;
 • Подкрепа за магистърски програми, свързани с изкуствен интелект, киберсигурност и напреднали изчислителни машини.

През февруари Съветът на Европейския съюз, в който влизат министрите по информационни технологии от всички 28 държави членки постигнаха предварително принципно споразумение с Европейския парламент по целите на “Цифрова Европа”. Предстои окончателното споразумение, включително одобрението на така разписаните по-горе средства от ЕК, но засега то изостава. Причината са продължаващите преговори за Многогодишната финансова рамка на ЕС между държавните и правителствените ръководители.

“Цифрова Европа” ще допълва мерките по основната програма за наука и иновации на ЕК - “Хоризонт Европа”, наследник на “Хоризонт 2020” от 2021. Двете програми се допълват, защото, например, дигиталните хъбове, изградени  по време на “Хоризонт 2020”, ще могат да кандидатстват за средства по новото перо на “Цифрова Европа”. Но двете програми и доста се различават, тъй като “Цифрова Европа” ще бъде насочена към целите на Цифровия единен пазар, а “Хоризонт Европа”, за която са отделени 100 милиарда евро за новия програмен период, ще бъде ориентирана към науката, изследванията и връзката на бизнеса с тях, включително чрез подкрепа на бизнеси, които експериментират с авангардни идеи. 

Твоето мнение за “Цифрова Европа”

Сподели твоето мнение сега в отворената консултация тук или в Общността на MOVE.BG - мястото за смислен дебат и различни гледни точки.

Създаваме заедно нашето утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital